آتشفشان پالما: گدازه سوزان از دامنه ها پایین می آید ، با ادامه فوران پرهای خاکستر بالا می رود | زنده – اخبار جهانی


  1. آتشفشان لا پالما: گدازه قرمز رنگ از دامنه ها پایین می آید ، با ادامه فوران پرهای خاکستر | برای زندگیاخبار جهانی
  2. فوران جزایر قناری منجر به گزارش ماهانه Aon می شوداخبار بیمه اتکایی
  3. هواپیماهای بدون سرنشین مواد غذایی را که توسط آتشفشان فوران کرده به دام افتاده استنسخه داخلی
  4. کارشناسان می گویند فوران جزایر قناری در شرف پایان نیستPhys.org
  5. آتشفشان لا پالما: به گفته نخست وزیر اسپانیا هیچ نشانه ای از فعالیت آتشفشانی به زودی پایان نمی یابداخبار جهانی
  6. پوشش کامل را در Google News مشاهده کنید

دیدگاهتان را بنویسید