آرسن ونگر در کتاب رکوردهای جهانی گینس گزارش شده است. بهترین کار او جمع کردن عالی “مفهوم خیریه” بود.


سید مهدی کیدمتبین دانا رئیس اداره کل حراست گیوم به در کنار معاونین را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیران بر مزار آرسنیا میناسیان تاج گلی گذاشت.

به گزارش دیرمیرزا، سید مهدی خدمت بن دانا {در این} مراسم ذکر شد: {به دلیل} حسن خلق، افسران گیله، علما، ادبا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیکوکاران برای بزرگداشت درگذشت وی بر بالا مزار می آیند.

وی ذکر شد: مرحوم میناسیان اجتناب کرده اند چهره های مهم اجتماعی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ گاه نیازمندانی را کدام ممکن است در بخش خیریه به او مراجعه می کردند ناراحت نمی کرد.

رئیس اداره کل امنیت گیلیان ذکر شد: متوفی شناخته شده به عنوان داروساز حتی در زمان ابتلا به ذات الریه به مبتلایان حتی به اشخاص حقیقی مسن را انتخاب کنید و انتخاب کنید معلول دارو رایگان می داد. او همچنان مشغول وزارتش است.

هدمت بن دانا افزود: در اولین روز ماه مبارک رمضان سال جاری، ارمنی گیلانی، گیلمن آریایی تبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسیحی، برابر همراه خود سال وفات شخصی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همواره آنها را شناخته شده به عنوان امانتدار برای حضور در نیازمندان تصمیم گیری کرده است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اقدام زیبای آیت الله ضیابری جلوه ای ابدی اجتناب کرده اند وحدت است. اجتناب کرده اند ادیان.

وی افزود: مونسی آرسن، موسس اولین داروخانه در یک روز واحد زمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسکان معلولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالمندان در ایران رشت، همراه خود اینکه مسیحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارمنی بود توسط مسلمانان در شهر نقره ای تجلیل شد. آگهی. پس اجتناب کرده اند در حال مرگ او در سال ۱۹۷۷، روس ها هر دو حسینی ها همراه خود او صحبت کردند.

سرانجام، رئیس Gላንlen Welfer اعتراف کرد کدام ممکن است او موقعیت اساسی در معالجه مبتلایان، کمک به فقرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل خانه ای برای معلولان در رشید داشته است، با این حال مسئولیت بی نظیر او تحمیل “ذهنیت سازنده” {بوده است}. او ابدی در حافظه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده ها غول ها خشمگین خواهد ماند. چراغ راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآوری برای بشر {خواهد بود} کدام ممکن است نیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سخاوت به هیچ وجه فراموش نخواهد شد. او در تذکر افراد جبعون قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این حیث به مسیح گیلجال معروف شد.

مراسمی در محوطه کلیسا را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده ارامنه رشت همراه خود اهدای تاج گل بر مزار وی اجتناب کرده اند سوی جمعی اجتناب کرده اند مسئولان شهر، علما، هنرمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیرین برگزار شد.

اشتراک گذاری