آزادسازی سد سفیدرود اجتناب کرده اند ۱۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶ اردیبهشت ماه تحریک کردن تبدیل می شود


به مشاوره وحید خرمی، بر مقدمه انتخاب کمیته دارایی ها آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلعیدن کنندگان قلمرو، تخلیه کانال آبیاری سد سفیدرود اجتناب کرده اند دوازدهمین روز اردیبهشت ماه همراه خود سمت راست فومنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سد خندق را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶ اردیبهشت تحریک کردن تبدیل می شود. کانال سمت چپ {به سمت} سد خندق.

به گزارش دیرمیرزا، مدیرعامل نمایندگی سهامی آب قلمرو ای گیلان ذکر شد: بر مقدمه انتخاب کمیته دارایی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلعیدن آب قلمرو ای، آزادسازی سد سفیدرود اجتناب کرده اند دوازدهمین روز اجرای کانال های آبیاری جامعه سفیدرود اجتناب کرده اند اردیبهشت ماه تحریک کردن تبدیل می شود. کانال سد خندق

وحید خرمی در نشستی همراه خود حضور اعضای ستاد فرماندهی پدافند، توافق را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ عملیات استانداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای شورای محافظت دارایی ها آب گیلان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران وزارت انرژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهاد کشاورزی این خبر را ادعا کرد. ذخایر سد سفیدرود قابلیت مخزن ۶۶۷ میلیون متر تاس همراه خود متداولدبی ۱۱۱ متر تاس بر ثانیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروجی ۶ متر تاس بر ثانیه است.

وی ذکر شد: تاکنون ۶۲ نسبت اجتناب کرده اند مخزن سد سفیدرود تخلیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب جمع شده در مدت خیلی شبیه سال قبلی به طور درست تخلیه شده است.

خرمی افزود: کانال های آبیاری بر مقدمه تقویم کشاورزی، غارهای آبی فومنانت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانال سمت راست سد خندق (استان های شرقی) همراه خود ملاحظه به کاهش مخازن آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب کمیته دارایی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلعیدن آب قلمرو ای تحریک کردن تبدیل می شود. گیلان) کانال سمت چپ سد خندق اجتناب کرده اند ۲۱ اردیبهشت ماه سال جاری (سطح مرکزی گیلان) اجتناب کرده اند اردیبهشت تحریک کردن تبدیل می شود.

وی ذکر شد: فاز اول کانال های آبیاری برای آبیاری برنج ۱۶ روز متوالی است کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند آن چرخه آب به مدت ۸ روز برداشتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مدت ۴ روز برداشتن تبدیل می شود.

مدیرعامل آب قلمرو ای گیلان در خصوص آبگیری سد آیت الله بهجت بیجار، قابلیت مخزن حال را ۱۰۴ میلیون متر تاس (۹۹ نسبت آبگیری) همراه خود دبی درگاه ۳ متر تاس در ثانیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروجی عنوان کرد. جریان ۵ متر تاس در ثانیه.

مدیرعامل نمایندگی سهامی آب قلمرو گیلا در طولانی مدت تاکید کرد: کشاورزان گران گیلانی همراه خود برای بررسی تقویم جهاد کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید طرفدار های فنی استان، وضعیت دارایی ها آبی استان را اندیشه در مورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در روز ادعا شده اقدام کنند.

اشتراک گذاری