آشکار شده توسط نظر های استخدامی دانشگاهیان دولتی گیلا + عمیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط


برای فریب دادن سرباز معلم قالب سرباز معلمی را به متقاضی اطلاع دهید; اداره آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش ایالت گیلیان در تذکر دارد در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۱ در مناطق بهبود نیافته معلم استفاده تدریجی.

به گزارش دیارمیرزا، برای سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۱ اطلاعیه ای برای اداره آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش گیل صادر شد.

برای فریب دادن سرباز معلم قالب سرباز معلمی را به متقاضی اطلاع دهید; اداره آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش ایالت گیلیان در تذکر دارد در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۱ در مناطق بهبود نیافته معلم استفاده تدریجی.

اجتناب کرده اند نامزدها دعوت تبدیل می شود جهت پرونده شناسایی به محل های کار آموزشی آمللو، دیلمان، رودبار، رحمت آباد، حویک را انتخاب کنید و انتخاب کنید رحیم آباد اجتناب کرده اند روز پنجشنبه مورخ ۲۵/۰۱/۱۳۰۱ لغایت روز دوشنبه ۱۳۰۱/۰۲/۰۵ مراجعه نمایند. مورد نیاز به اشاره کردن است مهلت پرونده شناسایی به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد.

شرایط را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدارک پرونده شناسایی در سرمایه گذاری سرباز معلم به رئوس مطالب زیر می باشد.

الف) شرایط نهایی؛

۱ – از گرفتن سلامت بدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحی صحیح کار معلم

۲- اثبات لیسانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوق لیسانس (به رئوس مطالب ماده الف وزارت) در میل کارشناسی ارشد می باشد.

۳- دستور اثبات خدمت ساده در گذشته تاریخی ۱۴۰۱/۰۴/۱ ممهور به مهر (کلیه پذیرفته شدگان باقی مانده در گذشته تاریخی ۰۱/۰۴/۱۳۰۱ به امکانات آموزشی سپاه اعزام خواهند شد).

۴. نامزدها موضوع های شناسایی شده است باید دارای اثبات تحصیلی مرتبط همراه خود حرفه می خواست باشند. (طبق قالب پروژه معلم)

دارندگان دیپلم خارج اجتناب کرده اند موضوع گفتن شده نیز می توانند در هر مکانی تقاضا دهند. شرط باقی مانده این درگاه گروهی عدم حضور متقاضی در موضوع می خواست را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب امتیاز اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی در موضوع های غیر مرتبط (بر ایده شکل امتیاز) می باشد.

۶- شکل پرونده شناسایی داوطلب باید ممهور به مهر واکسن باشد.

۷. {افرادی که} قبلا برای معافیت پزشکی هر دو تحصیلی اقدام کرده اند باید برای معافیت اقدام کنند.

۸- پرونده شناسایی پذیرفته نخواهد شد.

تبصره ۱ – بر ایده ماده ۳ ابلاغیه اجرایی ختنه صدرالاشره، مدت خدمت سربازی ۲ سال (۲۴ ماه) می باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ گونه نقصی را در برگزیدگان نمی پذیرد. علاوه بر این شکسته نشده کار معلم کشیک پس اجتناب کرده اند اتمام خدمت اورژانس ممنوع است.

ب) مدارک می خواست {برای ثبت نام}؛

۱- کشتی شکل بار بی نظیر (پرونده شناسایی نامزدها همراه خود کشتی شکل بار بی نظیر ساده در یکی اجتناب کرده اند مناطق انجام تبدیل می شود.

۲- دستور را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر کلیه صفحات شناسنامه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقوا سراسری (۲ سری)

۳- حاضر یکی اجتناب کرده اند مدارک جهت اعمال تابعیت: شناسنامه – ۲ سطح اجتناب کرده اند سه سطح تصمیم مستمری کفگیرها در قلمرو/شهر مورد تقاضا هر دو ادارات دولتی به مدت حداقل ۴ سال. به همان اندازه سال ۱۴۰۱ تحت فشار است.

۴- دستور را انتخاب کنید و انتخاب کنید فتوکپی شهادت دادن غیر دائمی هر دو نامه مناسب دانشکده (۲ سری)

۵-۴ * ۳ عکس (۴ قطعه)

۶- انواع پوشه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلیپ

۷-شهادت دادن نامه اداره کل بنیاد شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور ایثارگران در سال جاری برای فرزندان سربازان وطن دوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزاده / تصویر مقوا دستور را انتخاب کنید و انتخاب کنید وطن برای جوانان وطن دوست

۸- شهادت دادن قانونی صادره اجتناب کرده اند کمیته کمک امام برای اشخاص حقیقی خرس محافظت کمیته کمک

۹- پایان دادن شکل تقاضا پرونده شناسایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختصاص خدمت (تایید باقی مانده مورد تایید اداره کل باید وقف را در اداره تایید دولتی پرونده تدریجی).

۱۰-شکل محدوده دانش خصوصی را در ۲ مدل پر کنید

اشتراک گذاری