آمریکا تحریم های جدیدی را علیه ایران اعمال کرد


بر مقدمه ادعا وزارت خزانه داری آمریکا، «محمدعلی جوسینی» در ارجاع به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، عالی گروه جهادی، در فهرست تحریم های آمریکا قرار گرفت.

دیرمیرزا گزارش داد، وزارت خزانه داری آمریکا شامگاه چهارشنبه تحریم های جدیدی را علیه نهادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی مختلف ایرانی وضع کرده است.

بر مقدمه ادعا وزارت خزانه داری آمریکا، «محمدعلی جوسینی» در ارجاع به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، عالی گروه جهادی، در فهرست تحریم های آمریکا قرار گرفت.

نمایندگی جستار صنعت دلیجان، نمایندگی تجاری ساختمانی پاریس بنای صادر، نمایندگی سیبان سپهارگر دلیجان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی سینا کامپوزیت دلیجان نیز به فهرست تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا اضافه شدند.

وزارت خزانه داری آمریکا ادعا کرد این نمایندگی ها را {به دلیل} ارجاع به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحریم کرده است.

این تحریم ها در پی حمله موشکی ایران در ۱۳ مارس به اربیل اعمال شد.

اشتراک گذاری