اجتناب کرده اند واشر بهینه استفاده کنیم


نشاط انرژی الکتریکی در بین بسیاری از مختلف نشاط اجتناب کرده اند جمله پاک بودن، سود بلعیدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکان تغییر اجتناب کرده اند مشخصه منحصر به شخص خاص برخوردار است.

عملکرد تکنولوژی در مسکن

چگونه اجتناب کرده اند واشر بهینه استفاده کنیم.
نشاط انرژی الکتریکی در بین بسیاری از مختلف نشاط اجتناب کرده اند جمله پاک بودن، سود بلعیدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکان تغییر اجتناب کرده اند مشخصه منحصر به شخص خاص برخوردار است.
میتوان ذکر شد بیشترین کمیت وسایل مسکن در محله امروزی را وسایل برقی تشکیل می‌دهند کدام ممکن است مدیریت کردن بر بلعیدن نشاط را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده بهینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناسب اجتناب کرده اند آن نسبتاً ترین تعیین کنید استفاده اجتناب کرده اند نشاط پاک است.
{همه ما} وقتی پای صحبتهای مادر عظیم مان می نشینیم اجتناب کرده اند زمانهای قدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارهای سختی کدام ممکن است همین الان ساده شده است می گویند. یکی اجتناب کرده اند داستانهای همیشگی آنها تمیز کردن روی حیله و تزویر لباسها در تشت عظیم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آخر تمام این روایتها می گویند الان دیگه همه عامل عوض شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسی لباسها را همراه خود کف دست نمیشوره. الان کارها ساده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطمئناً سالهاست کدام ممکن است همراه خود ورود تکنولوژی کارها به‌خصوص برای بانوان ساده شده است.

چگونه بلعیدن انرژی الکتریکی لباسشویی را کم کنیم؟

اجتناب کرده اند راه های تولید دیگری برای اینکه ازماشین لباسشویی بهینه استفاده کنیم می توان به :
امروزه ورود به واشر در هر خانه‌ای نمایان است.این وسیله ۹ چندان معاصر کدام ممکن است در تقریباً همه خانه‌ها موجود است، عملکرد مهمی در پاکیزگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظافت ایفا می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار سنگینی را اجتناب کرده اند روی دوش بانوان خانه برداشته است.با این حال اگر استفاده واشر در شرایط صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود رعایت ملاحظاتی انجام نشود، بالقوه است ارزش تمیز کردن لباسهایمان پرهزینه تمام شود.برای کاهش ارزش تمیز کردن لباس‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید قبض انرژی الکتریکی آخر {هر ماه} ، باید نکاتی ظریف با این حال مهمی رعایت کنیم.نکات زیر عبارتند اجتناب کرده اند :
در گذشته اجتناب کرده اند استفاده اجتناب کرده اند واشر دفترچه راهنمای آن را مناسب بررسی کنید به همان اندازه همراه خود این سیستم ها شناخته شده شوید.
هنگام کسب، واشر را محدوده کنید کدام ممکن است ضمن از گرفتن علامت معمول،دارای کلاس نشاط بالاتری در برچسب نشاط باشد.
می‌توانیم در فصل از گرما در مقابل استفاده اجتناب کرده اند خشک کن واشر،  اجتناب کرده اند هوای آزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نورخورشید استفاده کنیم.
سعی کنیم اجتناب کرده اند قابلیت واشر به طور مناسب استفاده کنیم.

 چگونه اجتناب کرده اند واشر بهینه استفاده کنیم؟

همراه خود ملاحظه به این کدام ممکن است نیمه زیادی اجتناب کرده اند بلعیدن انرژی الکتریکی در ماشین های لباسشویی صرف خوب و دنج کردن آب درگاه به ماشین تبدیل می شود،به همین دلیل استفاده اجتناب کرده اند لوله کشی آب خوب و دنج ساختمان برای واشر کدام ممکن است دارای ۲ درگاه (خوب و دنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید خنک) می باشد،در کاهش بلعیدن نشاط کارآمد است.
به همان اندازه حد امکان اجتناب کرده اند این سیستم هایی کدام ممکن است انواع آبکشی کمتری برای شستشوی لباس دارند، بیشترین استفاده را ببرید.
در زمان‌ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساعت‌های سر بلعیدن اجتناب کرده اند واشر استفاده نکنیم.
برای تمیز کردن لباس اجتناب کرده اند سطح حرارت صحیح بیشترین استفاده را ببرید.سطح شستشو نرمال بین ۳۰ به همان اندازه ۴۰ است.
روزهای تعطیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساعات اولین صبح را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو آخر عصر بهتر از ایام برای روشن کردن واشر است.
نظافت واشر بلعیدن انرژی الکتریکی را کم می تنبل، فیلتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جا پودری ماشین را به طور مشترک آلوده نشده کنید.

 ملاحظه کنید کدام ممکن است واشر یکی اجتناب کرده اند وسایل حیاتی خانوار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید دقت ویژه به بلعیدن انرژی الکتریکی آن داشته باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بتوانیم همراه خود توجیه مالی لباسهایمان را بودجه بشوریم.
برای دانش بیشتراپلکیشن انرژی الکتریکی ممکن است را در گوشی معقول شخصی نصب کنید. لینک نصب:

موضوع الگوی بلعیدن هم {در این} پست به خوبی دلیل داده شده است. ببینید.

🎬 هر کسی الگویی داره، الگوی ممکن است چیست ؟

Share