اختراع بیش اجتناب کرده اند ۸ هزار عدد قرص متادون اجتناب کرده اند خوب پژو ۴۰۵ در ایست را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی رودبار


فرمانده انتظامی شهرستان رودبار اجتناب کرده اند اختراع ۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۷۶ عدد قرص متادون غیرمجاز در بازرسی اجتناب کرده اند این خودرو خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: {در این} اتصال متهم ۵۶ ساله دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تشکیل پرونده به مرجع قضائی راه اندازی شد شد.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا، فرمانده انتظامی رودبار اظهار داشت: بیش اجتناب کرده اند ۸ هزار عدد قرص متادون اجتناب کرده اند خوب تجهیزات خودرو پژو ۴۰۵ در ایست را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی این شهرستان اختراع شد.

سرهنگ “عیسی روشن‌مرکز” همراه خود دقیق اینکه اگر همه اشخاص حقیقی محله نسبت به اتقاقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویدادهای فراگیر شخصی ظریف باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بافت پاسخگویی کنند، قطعاً ایمنی جذاب‌تری را می‌توان در آن محله برقرار کرد گفت: اقدامات قاطع را انتخاب کنید و انتخاب کنید قانونی پلیس در راستای برخورد همراه خود مجرمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخلفان، سبب قانونمداری می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤلفه‌های ایمنی را ارتقاء می‌دهد.

وی در یکپارچه تصریح کرد: ماموران انتظامی ایست را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی حین مدیریت خودروهای عبوری در محور مواصلاتی “رودبار به رشت” به ۱ تجهیزات خودرو پژو ۴۰۵ کدام ممکن است اجتناب کرده اند مسیر جنوب به شمال در حرکت بود، نامشخص شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای تصور اصولاً آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان رودبار اجتناب کرده اند اختراع ۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۷۶ عدد قرص متادون غیرمجاز در بازرسی اجتناب کرده اند این خودرو خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: {در این} اتصال متهم ۵۶ ساله دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تشکیل پرونده به مرجع قضائی راه اندازی شد شد.

این مقام انتظامی در طولانی مدت همراه خود ادعا اینکه پلیس به صورت در یک روز واحد‌زمانی برای برقراری نظم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی امتحان شده می‌تنبل افزود: وسط فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ کنار هم قرار دادن بدست آمده اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانش مردمان در خصوص ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخورد همراه خود مجرمان است.

Share