ادعا ای کدام ممکن است نیازمند لغو تحریم های دیپلماتیک علیه جبهه انقلابی ایران شد


ادعا جبهه اصلاحات ایران چاپ شده شد

محتوای متنی کپشن به رئوس مطالب زیر است.

به تماس گرفتن خداوند بخشنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهربان.

افتادگی مذاکرات فعلی احیای برجام اولویت زیادی برای بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید چیز خوب در مورد ایران دارد. متعدد اجتناب کرده اند متخصصان دلسوز، اجتناب کرده اند جمله محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه سابق ایران، نسبت به ۲ موضوع تکراری هشدار داده اند. لزوم جایگزین طلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرعت بخشیدن به هماهنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر تحریم ها (تحولات فوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعضاً غیرقابل پیش سوراخ بینی در نظام جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بورژوازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اپوزیسیون ضد ایرانی پرانرژی در اخلال در تعمیر تحریم ها هستند) را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم; چیز خوب در مورد سراسری ایران غیر از توانایی های عظیم اجتناب کرده اند جمله روسیه، آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید چین باید بر مقدمه انتخاب ها کلیدی مذاکره ایران باشد.

متأسفانه شاهد بودیم کدام ممکن است او هر ۲ هشدار را نادیده گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون کدام ممکن است ایران کشف نشده ارزش های این سهل انگاری قرار گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای جلوگیری اجتناب کرده اند آسیب تا حد زیادی، استفاده اجتناب کرده اند جایگزین جلو ضروری است. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، مجلس ایران در سال ۱۳۹۹ ساختار غیرکارشناسی «تعمیر تحریم ها» را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکسری کارشکنی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاخیرهای مخالفان برمه در ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا را تصویب کرد. پرهزینه پیش سر خورد اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، مذاکرات {به دلیل} حمله روسیه به اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح موازنه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدالت در سراسر جهان متوقف شده است، تا مقامات هایی قابل مقایسه با روسیه (کدام ممکن است چیز خوب در مورد شخصی را بر چیز خوب در مورد ایران مقدم می دانند) ممکن نشوند. .

اکنون کدام ممکن است خطاها فوق مرتکب شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه در جاری تحریم ایران است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پی این مذاکرات، ایران ممکن است ۲ انتخاب داشته باشد: آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای کشورهای مشترک المنافع. این کمیسیون اجتناب کرده اند روسیه خواست به همان اندازه روابط تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی آزاد همراه خود ایران برقرار تنبل) را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران به حداقل یک ملت سودآور روسیه تغییر شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه روزی کدام ممکن است روسیه تحمل تحریم است، ایران به معنای واقعی کلمه هستند تحریم هایی را علیه نمایندگی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای در سرتاسر جهان اعمال خواهد کرد. آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای آن روسیه دخالت در مذاکرات وین همراه خود آمریکا بر اوج تحریم های ایران را رد می تنبل به عبارت تولید دیگری ایران در جاری حاضر در مسیر درست شکست در مذاکرات تعمیر تحریم ها قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریم های فعلی ملت ثالث شناخته شده به عنوان گروگان گیر موضوع این مذاکرات نیست.

در چنین مواردی، کنگره بیش اجتناب کرده اند در هر زمان که عکس در امتحان شده {است تا} راه سوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحیح‌تری برای لغو هر ۲ تحریم بیابد به همان اندازه اجتناب کرده اند اجرای پیمان منع افزایش سلاح‌های هسته‌ای ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران (INARA) جلوگیری تنبل. همراه خود استفاده اجتناب کرده اند بهتر از متخصصان ایرانی (متاسفانه در ماه‌های فعلی بیشتر اوقات مورد مراجعه به قرار نگرفته‌اند)، ارتباط مستقیم شجاعت دیپلماتیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید صراحت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت ساکنان ایرانی رمز موفقیت {در این} مسیر است.

شکست مذاکرات وین، شکسته نشده تحریم های سرکوبگرانه (تروریسم مالی) را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارجاع ایران به شورای ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سرگیری انتخاب ها پرهزینه علیه ایران پیامدهای انتقادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلندمدت سراسری می تواند داشته باشد. او خواهان دیپلماسی تا حد زیادی در روزهای بلند مدت همراه خود انکار از واقعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود عزت ایران است. جایگزین را نباید اجتناب کرده اند کف دست داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران باید اجتناب کرده اند همه قابلیت های انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سراسری ایران برای نجات ایران اجتناب کرده اند نابودی، جوان سازی دیپلماسی بی طرفانه، فضاسازی، افق سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چیز خوب در مورد سراسری شخصی استفاده تنبل.

جبهه اصلاحات ایران
۱۵ مارس ۲۰۱۴