ارزیابی عملکرد GIS توسط کارگروه دوم حوزه آب و فاضلاب کشور


در این دو روز عملکرد دومین کارگروه آب و فاضلاب کشور به میزبانی افای گیلان با حضور استان های تهران، البرس، قم، خسوس و مازندران توسط حوزه GIS مورد ارزیابی قرار گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، با توجه به ارزیابی وضعیت سازمان GIS در شرکت های آب و فاضلاب استانی، ارزیابی کارگروه منطقه دو کشور با حضور مهندس محرابی دبیر سازمان GIS برگزار شد. شورای راهبری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در تاریخ ۲۴ و ۲۵ تیرماه.

مشگان امیدی معاون منابع انسانی و تحقیقات شرکت آب و فاضلاب استان گیلان با قدردانی از تلاش ها و گام های برداشته شده در راستای ارتقای GIS در سطح ملی خاطرنشان کرد: بی شک برگزاری چنین نشست هایی باعث بهبود عملکرد آب خواهد شد. شرکت های فاضلاب در یک منطقه بسیار مهم از GIS. کار خواهد کرد.

در ادامه مهندس محرابی دبیر کارگروه GIS آب و فاضلاب کشور عملکرد شرکت های آب و فاضلاب استانی را بر اساس برنامه زمان بندی بررسی و نتایج ارزیابی و امتیاز شرکت های سه گروه الف و ب را اعلام کرد. و سی.

شرکت آب و فاضلاب استان قم با ۸۷.۲ امتیاز در گروه الف، شرکت های آب و فاضلاب استان تهران با ۹۰.۷۲ امتیاز، شرکت آب و فاضلاب استان گیلان با ۷۹.۶۱ امتیاز، شرکت آب و فاضلاب استان مازندران با ۷۸.۲۶ امتیاز در گروه ب و آب استان خسوس. و شرکت های فاضلاب با ۴۸/۵۴ امتیاز و استان البرز با ۳۷/۵۳ امتیاز شرکت های آب و فاضلاب نیز در گروه ج مورد ارزیابی قرار گرفتند.

به اشتراک بگذارید