استفاده اجتناب کرده اند تمام ظرفیتها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توان شهرداری رشت برای تسریع اجرای بهسازی سراوان


سید امیر حسین علوی شهردار رشت ضمن احترام اجتناب کرده اند سعه صدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری اهالی خوشایند قلمرو سراوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید بر لزوم سرعت‌ بخشی به اجرای سرمایه گذاری بهسازی دفنگاه زباله سراوان اظهار داشت: شهرداری رشت تمام ظرفیتها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توان فنی، تخصصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید لجستیکی شخصی را برای این کار به میدان معرفی شده است است.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا، سید امیر حسین علوی در جریان بازدید اجتناب کرده اند تحریک کردن عملیات اجرایی بهسازی مدفن زباله سراوان گفت: مدفن سراوان فینال حلقه زنجیره مدیریت پسماند پهنه مرکزی شهر رشت است کدام ممکن است انواع زیادی اجتناب کرده اند شهرهای فراگیر را هم در جلگه گیلان تحمل محافظت قرار می‌دهد.

شهردار رشت با دقیق اینکه اجتناب کرده اند تعدادی از ماه قبلی برای عملیات اجرایی بهسازی دفنگاه زباله سراوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشاندن این مدفن توسط گروه متخصص مجموعه شهرداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه شهرداریهای ملت این سیستم‌ریزی صورت گرفته است، افزود: عملیات اجرایی بهسازی دفنگاه زباله سراوان کمک می‌تدریجی تا بخش اصلی‌ای اجتناب کرده اند خطرات زیست محیطی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت شیرابه لندفیل کاهش پیدا تدریجی.

علوی یکپارچه داد: انجام زهکشی، ترکیبی‌آوری شیرابه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان هدایت آن {به سمت} تصفیه خانه اجتناب کرده اند تولید دیگری نیازها شهرداری رشت در مسیر درست حرکت کنید اجرای سرمایه گذاری بهسازی دفنگاه زباله سراوان محسوب می‌شود.

وی با دقیق اینکه عملیات اجرایی سرمایه گذاری بهسازی دفنگاه زباله سراوان خوب استراتژی مهندسی عمرانی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بعضی ماهی زمان خواستن دارد، تصریح کرد: با اجرای این سرمایه گذاری دفنگاه زباله سراوان به مجموعه‌ای کم خطر تغییر می‌شود.

شهردار رشت ضمن تشکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید احترام اجتناب کرده اند سعه صدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری همه مردمان به طور قابل توجهی اهالی خوشایند قلمرو سراوان ابراز داشت: در همینجا مورد نیاز می‌دانم بابت مبارزه کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرارت‌هایی کدام ممکن است مردمان سراوان طی تعدادی از دهه قبلی بعضا به واسطه سوء مدیریت‌ها متقبل شدند، عذرخواهی نمایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارم با تحریک کردن عملیات اجرایی سرمایه گذاری بهسازی دفنگاه زباله را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهتمام وزارت ملت، گروه شهرداری‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرداری رشت بتوانیم ساماندهی لندفیل را با سرعت بیشتری پیگیری کنیم.

علوی اضافه کرد: شهرداری رشت تمام قابلیت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توان فنی، تخصصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید لجستیکی شخصی را به میدان معرفی شده است {است تا} اجتناب کرده اند این طریق به شما گزینه بدهد الگو بهسازی دفنگاه زباله سراوان را طبق زمانبندی پیش ببرد.

شهردار رشت ابراز داشت: آن چیزی کدام ممکن است در استراتژی مدیریت به ما در انجام بیشتر این سیستم‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات کمک می‌تدریجی، همکاری مردمان در کاهش ساخت زباله را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفکیک اجتناب کرده اند مبدأ است، از با بیرون این همراهی‌ها قادر نخواهیم بود اجتناب کرده اند این معضل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل بزرگی کدام ممکن است تعدادی از دهه است بدان گرفتار شدیم نجات پیدا کنیم.

علوی در طولانی مدت ضمن تاکید بر لزوم برای تضعیف دفن زباله در هر دفنگاهی اجتناب کرده اند جو زیست اذعان کرد: این آرزوی ماست را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم با اتحاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسجام جمعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گامهایی کدام ممکن است شهرداری رشت با کمک نیروهای فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصص شخصی طراحی کرده بتوانیم این هدف مهم را عملیاتی سازیم.

Share