استقرار ۱۵ خودرو با ۳۵ منقل نماد برای اطفای حریق مغازه در جاده رشید رشت


شرم مومینی رئیس گروه منقل نشانی رشت اظهار داشت: ۱۵ تجهیزات خودروی منقل نشانی، نردبان، ماسک تنفسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم های پشتیبانی آب با ۳۵ منقل نماد به محل حادثه اعزام شدند.

به گزارش دیارمیرزا، منقل سوزی این فروشگاه همین الان ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ در ساعت ۴۵ ۴۵ ۱۸ در وسط فرماندهی منقل نشانی راش گزارش شد.

شرم مومینی رئیس گروه منقل نشانی رشت اظهار داشت: ۱۵ تجهیزات خودروی منقل نشانی، نردبان، ماسک تنفسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم های پشتیبانی آب با ۳۵ منقل نماد به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: تقریباً در مورد عمق منقل سوزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرار تکل ساختمان سه طبقه در محله دیوار ایزوگام، اقدام بلافاصله برای جلوگیری اجتناب کرده اند توسعه منقل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهار آن به پایان رسید.

مومنی دلیل برای این حادثه را نشتی سیم انرژی الکتریکی عنوان کرد.

مورد نیاز به اشاره کردن است کدام ممکن است {در این} حادثه کسی آسیب ندیده است.

اشتراک گذاری