اصلاحات آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثیری در ملت ما رخ داده است است. آب در ملت {وجود ندارد}


وی اظهار داشت: اصلاح اقلیم در ملت ما رخ داده است است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت باید همراه خود این شرایط هدایت شود. گرمکن های کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار در جاری افزایش هستند از آب در ملت {وجود ندارد}.

به گزارش سیره آزادی، علی سلاجقه مشاور ۱۴ وزارتخانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه ایمنی اطراف زیست همراه خود خاص اینکه مقامات باید در دومین مونتاژ ستاد مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق پوشش های مقابله همراه خود کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار در سال جدید اصلاحات اقلیمی را به رسمیت بشناسد، اظهار داشت: به معنای واقعی کلمه هستند ما باید اصلاح اقلیم را به رسمیت بشناسد. نامه ای به رئیس جمهور نوشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند او خواست شناسایی شورای برتر اصلاحات اقلیمی را اصلاح دهد.

وی اظهار داشت: اصلاح اقلیم در ملت در جاری رخ دادن است از اصلاحات اقلیمی همه امتیازات ما را تحمل تأثیر مکان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر اجتناب کرده اند تعدادی از گاهی بر سنت ما تأثیر می گذارد.

وی افزود: در جاری حاضر اصلاحات خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی اجتناب کرده اند اطراف زیست در ملت فوق العاده بیش از حد است کدام ممکن است ناخوشایند است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید برای مقابله همراه خود آن این سیستم داشته باشیم.

سلاجقه افزود: آمارها نماد می دهد کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند ۵۰۰ هزار نفر {به دلیل} ضعیف آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط نامساعد زیست محیطی به ایالت های شمالی گریخته اند.

وی خاطرنشان کرد: طی ۲ سال قبلی ۵۱ بلای خالص در ایران ایجاد شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱ بلای عظیم در اصل کار قرار دارد کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند آنها ریزگردها است.

به آموزش داده شده است معاون رئیس جمهور، ریزگردها {به دلیل} آب و هوای محلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بارندگی در ملت {به دلیل} ضعیف آب در ملت رو به افزایش هستند.

وی اظهار داشت: روزی کدام ممکن است پایین های مرطوب خشک می شوند، منشا کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار می شوند، به همین دلیل وزارت انرژی موظف است در شرایط مرطوب هر دو خشکسالی آب می خواست باتلاق ها را تامین تنبل.

وی اظهار داشت: این مسئولیت مسئولان دولتی است کدام ممکن است این گونه امتیازات را رفع کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اولویت های افراد معامله با کنند.

وی اظهار داشت: ما باید هوشیار باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای رفع مشکلات زیست محیطی این سیستم ریزی کنیم.

وی اظهار داشت: «ما مذاکرات زیادی همراه خود مقامات‌های این ملت ها انجام داده‌ایم، با این حال باید روی حیله و تزویر امتحان شده کنیم به همان اندازه به نتایج برسیم. “

وی اظهار داشت: ما کنار هم قرار دادن آموزش متخصصان این ملت ها هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده می کنیم در اسرع وقت همراه خود سفرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر اطراف زیست عراق دیدار کنیم.

وی اظهار داشت: ایران یکی اجتناب کرده اند کشورهای اصلی در زمینه مقابله همراه خود کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید برای اجرای این تحقیق امتحان شده کنیم.

وی اظهار داشت: کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غباری کدام ممکن است به ملت وارد شده است آسیب های زیادی اجتناب کرده اند جمله بهزیستی را به در کنار دارد کدام ممکن است باید برای عجله آن را برطرف کنیم.

سلاجقه تحمیل موسسه مالی اطلاعاتی کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار در ملت را مهم از آن آگاه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر تجهیزات ها معادل گروه ایمنی اطراف زیست را در قبال انجام تجهیزات های دولتی در زمینه مقابله همراه خود کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار پاسخگو از آن آگاه است.

اشتراک گذاری