اطلاعیه گروه سنجش کسب اطلاعات در مورد گذشته تاریخی پرینت مقوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان برگزاری نهمین آزمون استخدامی


به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا، گروه سنجش آموزش ملت در اطلاعیه‌ای کسب اطلاعات در مورد گذشته تاریخی پرینت مقوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان برگزاری نهمین آزمون استخدامی هدفمند تجهیزات‌های اجرایی ملت در سال ۱۴۰۱ (ویژه موضوع‌های شغلی وزارت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش) توضیحاتی حاضر کرد.

{در این} اطلاعیه آمده است:

ضمن آرزوی موفقیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید قبولی طاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید عبادات برای داوطلبانی کدام ممکن است در نهمین آزمون استخدامی هدفمند تجهیزات‌های اجرایی ملت در سال ۱۴۰۱ (ویژه موضوع‌های شغلی وزارت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش) سند‌شناسایی نموده‌اند، تذکر این اعضای خانواده را به اسبابک ها ذیل جلب می‌نماید:

الف – نحوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان پرینت مقوا نمایندگی در آزمون

مقوا نمایندگی در آزمون اجتناب کرده اند روز سه شنبه ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ برای بیانیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرینت بر روی درگاه {اطلاع رسانی} این گروه قرار خواهد گرفت. لذا داوطلبان نمایندگی در آزمون، برای نمایندگی در مونتاژ امتحان باید در گذشته تاریخی تصمیم گیری شده به رئوس مطالب فوق به درگاه {اطلاع رسانی} مذکور مراجعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید با وارد نمودن داده ها شناسنامه‌ای (شناسایی، شناسایی‌خانوادگی، کد سراسری، سال تولد را انتخاب کنید و انتخاب کنید…) را انتخاب کنید و انتخاب کنید یا داده ها سند‌نامی (شماره پرونده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کد پیگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید…) اجتناب کرده اند مقوا نمایندگی در آزمون شخصی منصفانه مدل پرینت تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید براساس معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان تصمیم گیری شده بر روی مقوا نمایندگی در آزمون، به بخش امتحانی درمورد مراجعه نمایند. بدیهی است برای نمایندگی در مونتاژ آزمون در کنار از گرفتن پرینت مقوا نمایندگی در آزمون را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم چنین دستور مقوا سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید یا دستور شناسنامه عکسدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر آن الزامی است. چنانچه داوطلبی {به دلیل} در اختیار نداشتن داده ها درمورد به شماره داوطلبی، پرونده را انتخاب کنید و انتخاب کنید یا کد پیگیری می خواست، سودآور به پرینت مقوا نمایندگی در آزمون شخصی نمی‌شود، اجباری است با برای مشاوره درگاه این گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دسترسی سیستم پاسخگویی اینترنتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدوده شناسایی آزمون را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گیری موضوع پیگیری نسبت به اکتسابی داده ها درمورد به شماره پرونده، داوطلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یا کد پیگیری سند‌شناسایی اقدام نماید. اجباری به اشاره کردن است این امکان برای داوطلبانی فراهم می‌باشد کدام ممکن است در سیستم پاسخگویی دارای عضویت باشند. لذا نیاز دارد داوطلبانی کدام ممکن است داده ها فوق را مفقود نموده‌اند با عضویت در این روش نسبت به ترمیم این داده ها اقدام نمایند.

ب – درخصوص مندرجات مقوا نمایندگی در آزمون چنانچه مغایرتی بیانیه شد، نامزدها اجباری است به رئوس مطالب زیر اقدام نمایند:

۱– نزدیک به داده ها مندرج بر روی مقوا نمایندگی در آزمون، چنانچه مغایرتی در داده ها مندرج در بندهای ۱، ۲، ۴، ۵، ۶، ۷، ۱۱، ۱۲، ۱۵ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶ (برای ادغام کردن شناسایی خانوادگی، شناسایی، گذشته تاریخی تولد، شماره شناسنامه، کد سراسری، دین، سهمیه ۵ سهم ایثارگران، شاغل قراردادی (شناسایی تجهیزات)، گذشته تاریخی شروع را انتخاب کنید و انتخاب کنید معدل فینال اثبات تحصیلی) مقوا نمایندگی در آزمون بیانیه نمودید، اجباری است برای اصلاح مورد یا اسبابک ها مذکور کمتر از تا گذشته تاریخی ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ فقطً به درگاه {اطلاع رسانی} این گروه مراجعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید با دسترسی نیمه تقویت داده ها در مقوا دسترسی مونتاژ آزمون، نسبت به اصلاح اسبابک ها اقدام نمایید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورتی کدام ممکن است نسبت به بندهای ۳، ۸ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ (جنس، معلولیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمق معلولیت) تفاوتی بیانیه نمودید حیاتی است مطابق ساعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذشته تاریخی ادعا شده در بند «ج» به مشاور گروه سنجش آموزش ملت مستقر در باجه‌ی تعمیر نقص بخش مربوطه (به رئوس مطالب جدول شماره ۲) مراجعه نمایید.

تذکر مهم: درخصوص سهمیه ۲۵ سهم ایثارگران (بند ۱۰ مقوا نمایندگی در آزمون) به اطلاع می‌رساند؛ هیچ گونه ویرایشی برای این بند انجام نمی‌گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزدیک به توافق {انجام شده} با بنیاد شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور ایثارگران، نامزدها می‌بایستی در بازه روزی سند شناسایی اقدام به تقویت سهمیه می‌نمودند.

۲- چنانچه مقوا نمایندگی در آزمون خواهید کرد گمشده عکس می‌باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یا عکس روی مقوا دارای اشکالاتی اجتناب کرده اند جمله؛ گمشده مُهر، واضح نبودن عکس را انتخاب کنید و انتخاب کنید یا خطا عکس است نیاز دارد ضمن در کنار از گرفتن پرینت مقوا نمایندگی در آزمون، ۲ قطعه عکس ۴ ×۳ را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقوا سراسری یا شناسنامه عکسدار مطابق ساعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذشته تاریخی ادعا شده در بند «ج» به مشاور گروه سنجش آموزش ملت مستقر در باجه‌ی تعمیر نقص بخش مربوطه تا روز قبل از امروز اجتناب کرده اند برگزاری آزمون مراجعه نمایید را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضوع را پیگیری نموده تا اشکال برطرف گردد، بدیهی است در هر مورد دیگر شخص شناخته شده به عنوان متخلف تلقی می‌گردد. ضمناً سایر داده ها مندرج بر روی مقوا نمایندگی در آزمون هر متقاضی براساس داده ها مندرج در تقاضانامه سند‌شناسایی کدام ممکن است توسط شخصی متقاضی پایان دادن گردیده، اندیشه در مورد شده است.

۳- نامزدها برای اعلان تا حد زیادی اجتناب کرده اند ضوابط آزمون اجتناب کرده اند برگ راهنمای نمایندگی در آزمون کدام ممکن است بر روی درگاه این گروه قرار دارد پرینت تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به بررسی از واقعی آن اقدام نمایند.

ج – معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل تعمیر نقص مقوا نمایندگی در آزمون

مشاور این گروه در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ صبح اجتناب کرده اند ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۰۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعدازظهر اجتناب کرده اند ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۸:۰۰ در باجه‌ی تعمیر نقص بخش مربوطه مستقر می تواند. برای اطلاع آن دسته اجتناب کرده اند داوطلبانی کدام ممکن است براساس دلایل بند «ب» ملزم به برای مشاوره مشاور تعمیر نقص مقوا گروه می‌گردند، شهرستانهای محل برگزاری آزمون به رئوس مطالب جدول شماره ۱ (مندرج در ذیل این اطلاعیه) می‌باشد کدام ممکن است معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل تشکیل باجه تعمیر نقص مقوا نمایندگی در آزمون هر شهرستان در جدول شماره ۲ (مندرج در ذیل این اطلاعیه) خاص گردیده است.

د‍ – یادآوی‌های مهم ۱– مراقبت از مونتاژ آزمون، در کنار از گرفتن پرینت مقوا نمایندگی در آزمون، دستور مقوا سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید یا دستور شناسنامه عکسدار الزامی است.

۲- فرآیندبرگزاری آزمون اجتناب کرده اند ساعت ۸ صبح (هشت) می‌باشد.

۳- در درگاهِبخش‌های امتحانی رأس ساعت ۷:۳۰ (هفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سی) بسته می تواند، لذا داوطلبان اجباری است در گذشته اجتناب کرده اند بسته شدن درهای دسترسی مونتاژ آزمون در بخش امتحانی حاضر باشند.

۴- هر داوطلب مراقبت از مونتاژ آزمون باید تعدادی از مداد سیاه ناخوشایند جسورانه، مدادتراش، مداد پاکن، ماسک سه لایه (با بیرون فیلتر) را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه سنجاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید یا سوزن به در کنار داشته باشد. رد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدل کردن این چیزها در مونتاژ آزمون تخلف محسوب می‌شود.

۵- داوطلبان باید اجتناب کرده اند رساندن وسایل اضافی اجتناب کرده اند جمله پیجر، تلفن در کنار، ساعت خوب، دستبند خوب، انگشتر خوب، جزوه، کتاب، ماشین‌حساب، هرگونه نُت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظایر آن به مونتاژ آزمون اکیداً خودداری نمایند. به در کنار از گرفتن هر کدام اجتناب کرده اند وسایل مندرج {در این} بند شناخته شده به عنوان غیر صادقانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلف تلقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید با داوطلبان ذیربط براساس قوانین معامله با به تخلفات را انتخاب کنید و انتخاب کنید جرایم در آزمونهای سراسری کدام ممکن است بخشی اجتناب کرده اند آن در بند «را انتخاب کنید و انتخاب کنید‍» آمده است، رفتار می تواند.

۶- به در کنار از گرفتن تلفن در کنار حتی بصورت خاموش در مونتاژ آزمون موجب محرومیت اجتناب کرده اند گزینش در آزمون می تواند.

۷- برای بازرسی جسمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تطبیق عکس با شخص متولی همکاری اجباری را بعمل آورید.

۸– بخش‌های آزمون اجتناب کرده اند عرضه تکل هرگونه وسایل اضافی اجتناب کرده اند جمله تلفن در کنار، ماشین حساب، کیف دستی، ساک دستی، کتاب، جزوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید … معذور می‌باشند، متعاقباً اکیدا پیشنهاد می‌شود به غیر اجتناب کرده اند اسبابک ها ادعا شده در اطلاعیه پرینت مقوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگ راهنمای نمایندگی در آزمون را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوراق پیش آگهی هویتی اجتناب کرده اند در کنار از گرفتن سایر وسایل کنارً خودداری شود.

۹- داوطلبان برای اعلان تا حد زیادی اجتناب کرده اند ضوابط آزمون اجتناب کرده اند برگ راهنمای نمایندگی در آزمون کدام ممکن است بر روی درگاه اطلاع‌رسانی این گروه قرار دارد پرینت تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به بررسی از واقعی آن اقدام نمایند.

۱۰- نزدیک به اینکه گروه سنجش آموزش ملت در جهت افزایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقاء کیفی بخش‌های برگزاری آزمون، خواستن به بازخورد خواهید کرد شناخته شده به عنوان معتبرترین تأمین اخذ داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها برای تعیین مقدار بخش‌ها دارد، خواهشمند است نسبت به پایان دادن نمودن پرسشنامه تعیین مقدار بخش امتحانی شخصی در نهمین آزمون استخدامی هدفمند تجهیزات‌های اجرایی ملت در سال ۱۴۰۱ (ویژه موضوع‌های شغلی وزارت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش) اجتناب کرده اند گذشته تاریخی ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ لغایت ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ بصورت اینترنتی اجتناب کرده اند طریق درگاه اطلاع‌رسانی این گروه اقدام نمایید.

۱۱-داوطلبان در صورت بوجود روبرو شدن هرگونه اشکال در معنی برگزاری برای آن‌ها اجباری است، کمتر از تا گذشته تاریخی ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ اجتناب کرده اند طریق سیستم پاسخگویی اینترنتی با این گروه مکاتبه نمایند. تقاضا‌های واصله بعد اجتناب کرده اند گذشته تاریخی فوق قابل تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری نخواهد بود.

ه- دستورالعمل بهداشتی، شکاف‌گذاری اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید الزامات بهداشتی

پیش بینی می‌رود {برای حفظ} بهزیستی شخصی، سایر داوطلبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار‌های محترمتان اسبابک ها زیر را مورد ملاحظه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن‌ها را رعایت نمایید:

۱- زمان صحیح منزل تا بخش امتحانی را برآورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان در محل آزمون حضور یابید. بخش برگزاری آزمون اجتناب کرده اند ساعت ۶:۳۰ صبح روز برگزاری آزمون کنار هم قرار دادن حضور خواهید کرد {خواهد بود}.

۲- برای پیشگیری اجتناب کرده اند تجمع، حضور شخصی را به دقایق پایانی موکول ننمایید.

۳- اجتناب کرده اند تردد بی‌مورد در محل آزمون کنارً خودداری نمایید.

۴- هنگام ورود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروج به بخش با تولید دیگری داوطلبان شکاف صحیح (حداقل منصفانه متر) را محافظت نمایید.

۵- در کنار از گرفتن ماسک ۳ لایه استاندارد (با بیرون فیلتر) را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده دقیق اجتناب کرده اند آن (اجتناب کرده اند بالای سوراخ بینی تا زیر چانه)، اجتناب کرده اند ابتدای دسترسی بخش برگزاری آزمون تا بالا برگزاری آزمون را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروج اجتناب کرده اند بخش امتحانی الزامی می‌باشد.

۶- در زمان استقرار در محل صندلی اجتناب کرده اند بحث کردن با سایر داوطلبان مجاور کنارً خودداری نمایید.

۷- اجتناب کرده اند تصمیم انگشت‌ها با توجه، دهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوراخ بینی در حین آزمون کنارً خودداری نمایید.

۸- هنگام عطسه یا سرفه کردن اجتناب کرده اند دستمال کاغذی استفاده نمایید. درصورتی کدام ممکن است دستمال وجود نداشت اجتناب کرده اند نیمه خانه آرنج بیشترین استفاده را ببرید.

۹- در صورت از گرفتن سئوال حیاتی اجتناب کرده اند عناصر اجرایی در کل برگزاری آزمون حتما با رعایت شکاف صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید از گرفتن ماسک اقدام به صحبت نمایید.

۱۰- در طولانی مدت آزمون تا زمان ادعا خروج اجتناب کرده اند سالن توسط عناصر اجرایی همچنان بر صندلی شخصی مستقر باشید. به پیام‌هایی کدام ممکن است شامل ایده ها اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهداشتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید درجلسه آزمون اجتناب کرده اند سیستم صوتی چاپ شده می‌شود سریع گوش کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آن است حرکت کنید.

۱۱- اجتناب کرده اند تصمیم انگشت با سطوحی کدام ممکن است بیشتر اوقات حساس می‌شود نظیر صندلی ها، دستگیره درگاه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیرآلات سرویس بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید… خودداری نموده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند دستمال کاغذی بیشترین استفاده را ببرید.

۱۲- چنانچه تحت تأثیر بیماری کرونا هستید در زمان دسترسی بخش برگزاری آزمون، (با حاضر رسید نتیجه آزمایش PCR) مسئولین بخش را مطلع نمایید تا پیش‌سوراخ بینی‌های اجباری را {در این} خصوص بعمل آورند.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید– قوانین معامله با به تخلفات را انتخاب کنید و انتخاب کنید جرایم در آزمونهای سراسری

ماده ۵- تخلفات را انتخاب کنید و انتخاب کنید جرایم {در این} قوانین مشتمل بر اسبابک ها زیر است:

الف- ارتکاب هرگونه ممکن کدام ممکن است موجب بی‌نظمی در برگزاری آزمون گردد یا در کنار از گرفتن هرگونه وسیله غیرمجاز اجتناب کرده اند قبیل وسایل ارتباط دیجیتال را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات‌های حافظه‌دار.

ب- ارتکاب هرگونه حرکت خلاف مقررات کدام ممکن است آزمون داوطلب را اجتناب کرده اند تذکر آموزشی خدشه دار سازد اجتناب کرده اند قبیل:

۱- حاضر اثبات یا شهادت دادن مجعول یا تصویر شهادت دادن مجعول برای نمایندگی در آزمون.

۲- تبانی با داوطلبان یا اشخاص حقیقی خارج اجتناب کرده اند بخش امتحانی یا انگشت‌اندرکاران آزمون اجتناب کرده اند قبیل عناصر اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید طراحان سئوال برای تخلف در آزمون.

۳- سند‌شناسایی در آزمون با هویت مجعول یا نمایندگی در مونتاژ آزمون غیر از داوطلب بی نظیر.

ج- استفاده اجتناب کرده اند هرگونه وسیله غیرمجاز اجتناب کرده اند قبیل وسایل ارتباط دیجیتال را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات‌های حافظه‌دار.

د- کمک به داوطلب خارج اجتناب کرده اند ضوابط برگزاری آزمون برای {پاسخ به} سئوالات.

ه‍- ورود غیرمجاز به داده ها درمورد به داوطلبان یا استفاده غیر مجاز اجتناب کرده اند آن‌ها.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید- هرگونه اصلاح غیرمجاز سئوالات، اوراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخنامه‌های داوطلبان یا سایر مدارک را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل کار درمورد به آزمون.

ز- افشای سئوالات آزمون یا امتحان شده در جهت بدست آوردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید افشای آن یا نمایندگی یا معاونت دراین امر در گذشته یاحین برگزاری آزمون به هرنحو.

ح- کسب یا کالا سئوالات آزمون یا پاسخ آن‌ها یا نمایندگی یا معاونت {در این} امر در گذشته یا حین برگزاری آزمون اعم اجتناب کرده اند اینکه سئوالات یا پاسخ آن‌ها دقیق یا غیرواقعی باشد.

ماده ۶- هیأت‌های معامله با به تخلفات، صلاحیت صدور تصمیم به مجازات‌های زیر را کسب اطلاعات در مورد متخلفان دارند:

الف- درمورد مشمولان بند (الف) ماده (۵): اخطارکتبی با درج درپرونده داوطلب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعا به مراجع ذی ربط یا محرومیت ازگزینش در آزمون شبیه به سال.

ب- با اشاره به مشمولان بند (ب) یا بند (ج) ماده (۵): محرومیت اجتناب کرده اند گزینش آموزشی در آزمون شبیه به سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابطال قبولی داوطلب در شبیه به سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید محرومیت اجتناب کرده اند نمایندگی در آزمون اجتناب کرده اند منصفانه تا ده سال بعد.

تبصره- آرای هیأت‌های بدوی جز با اشاره به مشمولان بند (الف) ماده (۶) این قوانین قابل {تجدید نظر} خواهی در هیأت {تجدید نظر} معامله با به تخلفات در آزمون‌ها می‌باشد.

ماده ۷- با اشاره به مشمولان بندهای (د)، (ه‍)، (را انتخاب کنید و انتخاب کنید) (ز) را انتخاب کنید و انتخاب کنید (ح) ماده (۵) هیأت‌های معامله با متهم را برای معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعمال جزای نقدی اجتناب کرده اند ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا منصفانه میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا حبس اجتناب کرده اند منصفانه تا ۵ سال یا هر ۲ مجازات به محاکم دادگستری راه اندازی شد می‌نمایند.

ماده ۸– ارتکاب هر منصفانه اجتناب کرده اند اعمال موضوع ماده (۵) چنانچه در قالب عضویت در یک واحد گروه یا جامعه باشد، موجب تحریک کردن مجازات می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکیل دهنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرکرده گروه یا جامعه به کمتر از مجازات محکوم می‌گردد. مجازات هر منصفانه اجتناب کرده اند اعضاء کدام ممکن است در ارتکاب تخلفات را انتخاب کنید و انتخاب کنید جرایم فوق دخالتی نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات اشاره کردن شده برای مرتکب می‌باشد.

ماده ۹- معامله با در هیأت‌های معامله با به تخلفات در آزمون‌ها مانع اجتناب کرده اند معامله با برابر سایر مبانی جزایی یا معامله با در هیأت‌های معامله با به تخلفات اجرایی یا هیأت‌های انتظامی اعضای هیأت آموزشی یا کمیته‌های انضباطی دانشجویان نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرتکب جدا از مجازات مندرج در چرخ دنده (۶) را انتخاب کنید و انتخاب کنید (۷) این قوانین به مجازات مقرر در سایر مبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات محکوم می‌گردد.

ماده ۱۰- در صورت محکومیت قطعی شخص خاص به یکی اجتناب کرده اند مجازات‌های مندرج {در این} قوانین، جدا از مجازات مندرج در بند (الف) ماده (۶)، هیات معامله با به تخلفات در آزمون‌ها، قبولی وی در آزمون را ابطال می‌نماید. {در این} صورت مؤسسه آموزشی درمورد اجتناب کرده اند صدور را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعطای هرگونه شهادت دادن یا اثبات به وی خودداری خواهد نمود، را انتخاب کنید و انتخاب کنید چنانچه شهادت دادن فارغ‌التحصیلی به وی اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری یا وزارت بهداشت، معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش پزشکی یا وزارت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش یا دانشکده آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن شهادت دادن هستند.

ماده ۱۱- چنانچه با تجزیه و تحلیل‌های فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی، بین نمرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید رتبه اکتسابی داوطلب را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها تحصیلی وی مغایرت‌های غیرمتعارف مشهود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساسی اجتناب کرده اند قبیل‌عدم تطابق معدل دیپلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاصله پیش‌آموزشی با رتبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمره اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیأت‌های بدوی معامله با به تخلفات در آزمون‌ها اجتناب کرده اند داوطلب در یک واحد یا تعدادی از درس کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی نظیر امتحان مجدد به حرکت می‌آید. تصمیم گیری وضعیت بسته شدن آزمون این داوطلب، بر ایده نتایج حاصل اجتناب کرده اند امتحان مجدد بر عهده هیأت بدوی است.

ماده ۱۲- هر مؤسسه یا آموزشگاه آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی کدام ممکن است برای افزایش آمادگی داوطلبان نمایندگی در آزمون‌های مورد بحث این قوانین ورزش می‌تنبل، چنانچه در تخلفات ماده (۵) مشارکت داشته باشد، مجوز ساختمان آن لغو می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران مسؤول آن‌ها، جدا از محرومیت ابدی اجتناب کرده اند ساختمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اداره این گونه امکانات، به مجازات‌های پیش‌سوراخ بینی شده {در این} قوانین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر مبانی محکوم می‌شوند، را انتخاب کنید و انتخاب کنید چنانچه مؤسسه یا آموزشگاه گمشده مجوز باشد، مجازات مدیران مسؤول آن‌ها کمتر از مجازات مندرج در ماده (۶) است.

تبصره- با اشاره به آموزشگاه‌هایی کدام ممکن است گمشده مجوز باشند جدا از اقدام مراجع قانونی ذی‌ربط مدعی‌العلوم نیز می‌تواند رأساً نسبت به ادعا جرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری تخلفات آنان اقدام نماید.

ز – نحوه تصمیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارجاع به گروه سنجش آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت

در جهت تسریع در تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سند تقاضا‌ها به صورت دیجیتال، داوطلبان می‌توانند سئوال یا تقاضا شخصی را اجتناب کرده اند طریق سامانه پاسخگویی اینترنتی به نشانی /، به این گروه کشتی نمایند. ضمناً داوطلبان درصورت لزوم می‌توانند سئوال یا سئوالات شخصی را در ساعات اجرایی با شماره تلفن ۴۲۱۶۳ با پیش شماره ۰۲۱ {در میان} بگذارند.

Share