افتتاح پروژه جایگزینی شبکه فشار هوا ضعیف شده در روستای فرسوده فتحیده


همایون حایری معاون برق و انرژی وزیر نیرو و پرویس محمد نژاد مدیر توزیع نیروی برق منطقه ای گیلان شبکه خودکفایی روستای فاتیده لنگرود را افتتاح کردند.

پروژه تعمیر شبکه، تعویض شبکه فشار هوای خروجی ۶۷۲۰ متری و جایگزینی ۶۴ پایگاه روستای فتیده با ۲۰ میلیارد ریال راه اندازی شده است.

اشتراک گذاری