افزایش انواع شهرهای زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبی ملت ۲۴ شهر در قلمرو کرونای سرخ


بر ایده گفتن وزارت بهداشت، در جاری حاضر ۲۴ شهر بنفش، ۶۸ شهر نارنجی، ۳۰۶ شهر زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰ شهر آبی هستند.

به گزارش وسط روابط نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اطلاع رسانی} وزارت بهداشت، به نقل اجتناب کرده اند دیارمزار، انواع شهرهای چراغ بنفش اجتناب کرده اند ۲۹ شهر به ۲۴ شهر کاهش یافته است است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰ نسبت شهرهای ملت زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبی هستند.

رعایت اطلاعات بهداشتی درمورد به پایان دادن واکسیناسیون بهتر از را انتخاب کنید و انتخاب کنید فقط راه برای مرتب کردن بیماری قلبی در هر موجی است.

در جاری حاضر ۲۴ شهر با رنگ بنفش، ۶۸ شهر با رنگ نارنجی، ۳۰۶ شهر با رنگ زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰ شهر به رنگ آبی هستند.

در زیر لیستی اجتناب کرده اند تمامی رنگ های شهرهای ملت معرفی شده است شده است.

اشتراک گذاری