افزایش تعرفه‌های پزشکی چه خطری برای قشر ضعیف گروه ممکن است داشته باشد؟


افزایش درگیر‌کننده قیمت دارو را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعرفه‌های پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با همراه با محافظت فوق العاده ضعیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناکافی بیمه‌های درمانی، بی تردید بخش زیادی اجتناب کرده اند مردمان را اجتناب کرده اند بدست آمده این ارائه دهندگان محروم خواهد کرد.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا، با تعرفه‌های جدید، در بخش دولتی ویزیت دکتر نهایی حدود ۸۵ هزار تومان می تواند. برای برای مشاوره دکتر متخصص هم حداقل باید ۱۲۰ هزار تومان تیز کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعرفه‌ دکتر فوق تخصص هم ۱۶۰ هزار تومان است. در بخش شخصی نیز  برای مشاوره دکتر نهایی ۱۸۰ هزار تومان قیمت دارد، این حق ویزیت برای دکتر متخصص ۲۴۵ هزار تومان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای دکتر فوق تخصص حدود ۳۰۰ هزار تومان است.

ویزیت فوق تخصص ۳۰۰ هزار تومان!

حتی داروهای روزمره مثل آنتی بیوتیک‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن‌ها پس اجتناب کرده اند بردن پول خارجی محبوب واردات دارو تعدادی از برابر شده است، دارویی‌هایی کدام ممکن است بیشتر اوقات اجتناب کرده اند شمول محافظت بیمه نیز خارج‌اند، شناخته شده به عنوان مثال قیمت ۲ بسته قرص «آموکسی سیلین» به ۲۰ هزار تومان رسیده است!

ضعیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرانی دارو را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جستجوی آن اولویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدبختی مردمان در حالی است کدام ممکن است هیئت مقامات با افزایش تعرفه‌های پزشکی در بخش‌های دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی موافقت کرده؛ بهرام‌ عین‌اللهی وزیر بهداشت، با مصوبه جدید هیئت مقامات، تعرفه بخش دولتی ۱۹.۵ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعرفه بخش شخصی ۲۴ سهم تا حد زیادی شد. بر ایده نرخ‌های جدید، ویزیت دکتر نهایی در سال ۱۴۰۱ حدود ۸۵ هزار تومان است. برای برای مشاوره دکتر متخصص هم حداقل باید ۱۲۰ هزار تومان تیز کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعرفه‌ دکتر فوق تخصص هم ۱۶۰ هزار تومان است. در واقع این‌ها تعرفه‌های بخش دولتی‌اند؛ در بخش شخصی نیز  برای مشاوره دکتر نهایی ۱۸۰ هزار تومان قیمت دارد، این حق ویزیت برای دکتر متخصص ۲۴۵ هزار تومان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای دکتر فوق تخصص حدود ۳۰۰ هزار تومان است. در خصوص قیمت‌های بیمارستانی نیز، بر ایده مصوبه شورای برتر نظام پزشکی قیمت بستری منصفانه عصر در اتاق سه تخته در بیمارستان ۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۹۴ هزار تومان، در اتاق ۲ تخته ۳ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۹۳ هزار تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اتاق منصفانه تخته شخصی ۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۶۶ هزار تومان تصمیم گیری شده است. قیمت بستری در بخش مراقب های ویژه نیز برای هر منصفانه تشک ۹ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۶۱ هزار تومان توصیه شده شده است.

توقف معامله با به خاطر نداشتن پول!

افزایش درگیر‌کننده قیمت دارو را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعرفه‌های پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با همراه با محافظت فوق العاده ضعیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناکافی بیمه‌های درمانی، بی تردید بخش زیادی اجتناب کرده اند مردمان را اجتناب کرده اند بدست آمده این ارائه دهندگان محروم خواهد کرد. این محرومیت کدام ممکن است توقف معامله با {برای بسیاری} اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار ها را در جستجوی ممکن است داشته باشد در حالی است کدام ممکن است رئیس جمهور در خرداد ۱۴۰۰ در جریان بازاریابی انتخابات وعده داده بود کدام ممکن است قیمت‌های معامله با اجتناب کرده اند جیب مردمان را به نصف کاهش دهد.

گروه پزشکی: افزایش تعرفه‌ها کافی نیست

در سوی تولید دیگری ماجرای افزایش نزخ تعرفه‌های درمانی گروه پزشکی قرار دارد کدام ممکن است نسبت به افزایش ۴۰ درصدی تعرفه‌ها ابراز نارضایتی کرده، شناخته شده به عنوان مثال «علی سالاریان» معاون فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت گروه نظام پزشکی، تعرفه‌های پزشکی در سال ۱۴۰۱ را «اجحاف» در حق گروه پزشکی خوانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوره: «مقامات {در این} سال‌ها بر ایده قیمت شخصی، ارائه دهندگان پزشکی را دستوری قیمت‌گذاری کرد کدام ممکن است به تنزل ارائه دهندگان پزشکی، مهاجرت اسناد، اصلاح حرفه اسناد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلف {در این} زمینه منجر شد.»

محمد رئیس‌زاده، رئیس کل گروه نظام پزشکی ایران نیز در یک واحد نشست خبری مشاوره بود افزایش تعرفه‌ها حداقل باید ۶۰ درصدی باشد تا رضایت گروه پزشکی جلب شود.پیش‌تر نیز «سید موید علویان» رئیس نظام پزشکی تهران، در پاسخ به جایگزین‌خوانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیرت مردمان نسبت به افزایش تعرفه‌های پزشکی سال ۱۴۰۱گفته بود: « مشاوره تبدیل می شود مردمان برای بدست آمده ارائه دهندگان درمانی پول ندارند بیمه‌ها هم پول ندارند تا این ارائه دهندگان را محافظت دهند لذا مردمان باید ارائه دهندگان درمانی را بودجه‌تر بدست آمده کنند، با این حال این ارزانی چرا این می تواند اجتناب کرده اند جیب اسناد داده شود؟ تقصیر اسناد چیست کدام ممکن است بیمه‌ها بهره‌وری ندارند؟»

جذاب است کدام ممکن است در خصوص تعرفه های پزشکی ۱۴۰۱ وضعیتی تحمیل شده کدام ممکن است اجتناب کرده اند منصفانه سو گروه پزشکی اجتناب کرده اند قیمت‌گذاری دستوری ابراز نارضایتی می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری بیش اجتناب کرده اند ۶۰ سهم قیمت های درمانی اجتناب کرده اند جیب مردمان تیز کردن تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات برای به حداقل رساندن این بار اجتناب کرده اند دوش مردمان کاری انجام نمی دهد.

در گروه‌ای کدام ممکن است ۹۵ سهم اجتناب کرده اند مردمش یارانه بگیراند، منصفانه‌ونیم برابر شدن تعرفه‌ها می‌تواند به محرومیت بخشی بزرگی اجتناب کرده اند گروه برای ورود به اسناد چه در مرحله نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه تخصصی بینجامد. قیمت‌های معامله با هر ساله بخش زیادی اجتناب کرده اند بوجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار‌ها را می‌بلعد. در همین اتصال، سال قبلی وسط آمار را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانش وزارت تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی، طی گزارشی، سهم قیمت معامله با در سبد خانوارها را یکی اجتناب کرده اند سه مسئله بی نظیر تورم‌زا در دخل را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرج ایرانی‌ها گفتن کرد. شرایطی کدام ممکن است با شیوع کرونا در ایران، بدتر کردن شد.

کالایی شدن معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید لشکر میلیونی اجتناب کرده اند پا افتادگان

پروژه مردمان چیست وقتی اجتناب کرده اند منصفانه طرف مقامات اجتناب کرده اند شخصی ارائه دهندگان‌زدایی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی‌تواند نظام بیمه‌ای قادر مطلق را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآمدی را اعمال تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طرف تولید دیگری گروه پزشکی درآمد ماهیانه ۸۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان به چشمش نمی‌آید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادراک اسناد اینجا است کدام ممکن است ویزیت ۳۰۰ هزارتومانی برای منصفانه دکتر کم است! مردمان در حالی کدام ممکن است اجتناب کرده اند حیث مالی روز {به روز} وضعیت بدتری را تخصص می کنند، اجتناب کرده اند ارائه دهندگان بیمه ای نیز عملا محروم اند. محافظت ناکافی بیمه‌های اساس در حالی است کدام ممکن است اشخاص حقیقی ماهیانه حق بیمه تیز کردن می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند بیمه در زمره بدیهی ترین حقوق شهروندی است. وضعیت در خصوص بیمارستان های تحمل محافظت بیمه تامین اجتماعی نیز به ترتیب است. بیش اجتناب کرده اند ۳۴ میلیون نفر در ملت تحمل محافظت بیمه تامین اجتماعی هستند.

نابسامانی در بخش های اورژانس، ضعیف دکتر، فرسودگی اتاق های حرکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشک های بستری، دردسرساز بودن نوبت دهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم مطابقت پتانسیل ها با انواع مراجعان اجتناب کرده اند مهمترین مشکلات بیمارستان‌های تامین اجتماعی است. ناکافی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناکارآمدی بیمه های اساس باعث شده کدام ممکن است متنوع اجتناب کرده اند مزدبگیران، مجبور شوند علاوه بر این تیز کردن حق بیمه های اساس، مبالغی نیز برای بیمه های تکمیلی تیز کردن کنند تا بتوانند اجتناب کرده اند ارائه دهندگان درمانی کلینیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پراکلنیکی استفاده کنند. این مثال در حالی است کدام ممکن است بر ایده قوانین اساسی، بیمه اساس باید ارائه دهندگان درمانی متعارف را محافظت دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمه تکمیلی برای ارائه دهندگان اضافی مشابه با جراحی های شکوه برای استفاده.

در زمانه ای کدام ممکن است همه عامل اجتناب کرده اند آموزش گرفته تا آثار هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان معامله با، به کالایی برای گرفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا تغییر شده، تنها پولداران می توانند با کسب فیلم اجتناب کرده اند امکان سینمای خانگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیلم های با استاندارد استفاده کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها آنها هستند کدام ممکن است می توانند فرزندانشان را به دانشگاه ها خوشایند غیر دولتی بفرستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبیه به هایند کدام ممکن است با تیز کردن قیمت های معامله با در بیمارستان های شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب داروهای کارامد، اجتناب کرده اند بهزیستی برخوردار می شوند. {در این} زمانه، جایی برای {نفس کشیدن} بی پولان نمانده! لشکر اجتناب کرده اند پا افتادگانِ غلتیده به زیر جاده فقر کدام ممکن است دفترچه های بیمه شان کاغذ پاره ای بیش نیست، مجبورند یا فرد مبتلا نشوند یا اگر شدند بمیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناتمام شوند از سلامت اجتناب کرده اند {آن کسی} است کدام ممکن است پول خریدش را دارد ۹ صرفا خواستن به آن است را.

Share