افزایش دستمزد بازنشستگان اجتناب کرده اند اردیبهشت ماه اجرایی تبدیل می شود.


طبق گفتن گروه تامین اجتماعی، داروها ۹۶ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱۱ قوانین با اشاره به افزایش مستمری ها اعمال تبدیل می شود.

به گزارش دیارمزار، این مونتاژ با حضور مدیرعامل گروه تامین اجتماعی، معاون رئیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاون رئیس گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این رئیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای هیات امنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازنشستگان کانون برگزار شد. مقرر شد مستمری رئیس اتحادیه ایثارگران افزایش یابد.

میرهاشم موسوی، مدیرکل تامین اجتماعی اظهار داشت: با همکاری مقامات افزایش مستمری اجتناب کرده اند اردیبهشت ماه اجرایی تبدیل می شود.

وی افزود: داروها ۹۶ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱۱ در خصوص افزایش مستمری مستمری بگیران پایان دادن شده است.

موسوی اظهار داشت: رویکرد راهبردی ما انتخاب گیری بیشتر در بخش عدالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب گیری بیشتر بر ایده هماهنگی ذینفعان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان بازنشستگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید الزامات قانونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمندی های گروه است.

پیش سوراخ بینی تبدیل می شود انواع مستمری بگیران اصلی تامین اجتماعی در سال جاری ۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۵۵ هزار نفر افزایش یابد.

گروه تامین اجتماعی شناخته شده به عنوان بهترین صندوق بازنشستگی ایران، بیش از پنجاه سهم باند ملت را خرس محافظت مبانی حمایتی مکان ها.

بر ایده فینال آمار بیش اجتناب کرده اند ۱۴ میلیون نفر در ملت اجتناب کرده اند بیمه اولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند ۴ میلیون نفر بازنشستگان، معلولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازماندگان دارای تعهدات بیمه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید درمانی بلندمدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مختصر مدت خواهند بود.

در مورد وابستگی این تیم ها، بیش اجتناب کرده اند ۴۴ میلیون نفر از طریق ملت عضو خانوار تامین اجتماعی هستند.

اشتراک گذاری