افزایش عالی ماهه سال تحصیلی ادامه دارد تصویب نشده است. ادامه دارد مونتاژ ای برگزار نشده است.


مدیرکل روابط نهایی شورای برتر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش خاطرنشان کرد: هرگونه افزایش در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ {در این} مونتاژ شورا لحاظ تبدیل می شود.

به گزارش دیر میرزا قدیر امیری مدیرکل روابط نهایی شورای برتر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش در بحث با درک ذکر شد: سال تحصیلی. “

وی افزود: ادامه دارد مونتاژ ای {در این} خصوص برگزار نشده است. مونتاژ شورای برتر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش همین الان برگزار تبدیل می شود. نامه وزیر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش به شورای برتر همین الان تجزیه و تحلیل تبدیل می شود.

امیری افزود: در صورتی کدام ممکن است وزیر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش نامه ای به شورای برتر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش کشتی کرده باشد، امکان اضافه شدن عالی ماه تولید دیگری به سال تحصیلی موجود است. – برای سال تحصیلی افزایش ماهانه نخواهیم داشت.

وی ذکر شد: همین الان ساعت ۱۶ مونتاژ ای به سریع وزیر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش تشکیل تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهیم دید شورای برتر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش در اولین مونتاژ شخصی در سال ۱۴۰۱ چه چیزی را تصویب می تنبل.

برخی رسانه ها صبح همین الان اجتناب کرده اند تصویب تمدید عالی ماهه شورای برتر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش برای سال تحصیلی جاری خبر دادند.

اشتراک گذاری