افزایش ۲۶ درصدی پذیرش در بیمارستان عروقی تا سومین دوز


فرماندار رشت اجتناب کرده اند بستری شدن ۱۳۴ فرد مبتلا قلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش ۲۶.۴ درصدی نسبت به هفته قبلی خبر داد.

به گزارش دیارمیرزا، امام پناهی در مونتاژ ستاد مرکزی کرونا {در این} شهرستان بر اهمیت نظارت بر بهداشت مدارس، بازرسی خلاء، جریان هوا صحیح، ورزشی ماسک را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایان دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش ایمن سازی اطلاعات آموزان تاکید کردند.

وی ذکر شد: هفته قبلی ۱۷۶ دانشگاه ابتدایی برای کنار هم قرار دادن سازی محیطی ایمن برای سلامت اطلاعات آموزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکسته نشده تحصیل در شکسته نشده سال تحصیلی بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشنهاد شد.

امام پناهی ذکر شد: ایمن سازی کلی در ادارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارگان های دولتی شناخته شده به عنوان بخشی اجتناب کرده اند افراد برای کشتی سودآور با وبا را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت حقوق شهروندی ضروری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید محتوای متنی صریح قوانین مبنی بر حاضر شهادت دادن حاضر یا استفاده را رعایت کنند. مجوز تحت فشار با بیرون صنوبر طاعون اجتناب کرده اند بین خواهد سر خورد.

این صفحه بحث بر لزوم نظارت بر اقلام بهداشتی به طور قابل توجهی در ماه مبارک رمضان در مورد گفتن ستاد مرکزی کرونا شهرستان کدام ممکن است در هفته قبلی ۳۷۸۴ نفر غربالگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳۸ نفر حضور داشتند تاکید کرد. ۶ صفحه بحث برای هشدارهای نقض موجود است.

این اتحادیه ذکر شد ۷۲.۱ سهم اجتناب کرده اند محافظت واکسن {به دقت} بازرسی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای گروه ضروری است کدام ممکن است کنار هم قرار دادن سازی را در اسرع وقت پایان دادن تدریجی.

انواع مبتلایان نسبت به هفته قبلی با افزایش ۱۶.۱۲ درصدی به ۳۶ نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوتی ها در شهرستان به ۱۲ نفر افزایش کشف شد.

به آگاه امام پناهی، محافظت ایمن سازی در اشخاص حقیقی بالای ۱۲ سال در نوبت اول ۱۰۴ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نوبت دوم ۹۰ سهم است کدام ممکن است بخشی اجتناب کرده اند افزایش اولین ۱۴ درصدی نسبت به هفته قبلی است. شهر رشت.

رئیس شهر رشید کرونا، نوبت سوم (۴۵.۳ سهم) را برای جلوگیری اجتناب کرده اند شیوع ویروس وبا ناکافی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: این نوبت بخشی اجتناب کرده اند محله است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پذیرای ساکنان نیست. بدست آمده نوبت سوم، دوز اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم، کدام ممکن است بالقوه است خطر عود را افزایش دهد.

اشتراک گذاری