افزایش ۲۸ درصدی اجاره بها در زمستان ۱۴۰۰ | افزایش ۵۱ درصدی قراردادهای تمدید شده


بر ایده گزارش وسط آمار ایران، اجاره بهای ۱۴۰۰ واحد مسکونی در فصل زمستان مرتفع است کدام ممکن است نسبت به مدت خیلی شبیه سال ۹۹ ۲۸.۱ نسبت افزایش داشته است.

به گزارش دیارمیرزا به نقل اجتناب کرده اند تسنیم، قیمت مسکن در مناطق شهری تابستان سال قبلی با ۶.۴ نسبت افزایش نسبت به سال در گذشته به ۲۷۹.۷ رسید.

استان جزید با ۸.۶ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان با ۱.۵ نسبت کمترین نرخ تورم فصلی را داشته اند. شاخص قیمت مسکن {در تابستان} سال قبلی نسبت به مدت خیلی شبیه سال در گذشته ۲۸.۱ نسبت (۲.۱ نسبت) اصلاح کرد کدام ممکن است نسبت به فصل پاییز ۱۴۰۰ ۲.۴ نسبت افزایش داشت. ۲۵.۷٪

{در این} مدت بیشترین تورم سطح به سطح درمورد به استان لرستان ۴۰ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمترین نرخ تورم سطح به سطح درمورد به سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلچستان با ۱۱.۸ نسبت {بوده است}. به عبارت تولید دیگری، {در تابستان} ۱۴۰۰ خانوارهای لرستان منطقی۱۱.۹ نسبت تا حد زیادی اجتناب کرده اند معمولی کشوری قیمت کرده اند در حالی کدام ممکن است خانوارهای سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلچستان ۱۶.۳ نسبت کمتر اجتناب کرده اند معمولی کشوری قیمت کرده اند.

تورم اجاره بها در ۴ فصل تا ۱۴۰۰ زمستان برابر ۲۶.۹ نسبت است کدام ممکن است شهرستان لورستون ۳۷.۴ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلچستان ۱۲.۸ نسبت کمتر است. معمولی افزایش اجاره بها برای تمامی خانوارهای دارای تمدید قرارداد در سه ماهه خیلی شبیه ۵۰.۹ نسبت {بوده است}.

علی قادی، معاون وزیر راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی وزارت راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی با ردیابی به مصوبه اداره کل ملت برای حمایت اجتناب کرده اند مستاجران، اظهار داشت: این اقدام اجتناب کرده اند سوی قوه قضائیه صادر نخواهد شد. .

وی افزایش اجاره بها در تهران در سال جاری را ۲۵ نسبت، کلانشهرها ۲۰ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر شهرها را ۱۵ نسبت گفتن کرد. در صورتی کدام ممکن است مستاجر تعدادی از ماه است اجاره بها را تیز کردن نکرده باشد، خانوار تقاضای تصمیم تخلیه می کنند.

اشتراک گذاری