امتحان شده مدیران برای فریب دادن بهبود جهاد | dishing out 64 نسبت اعتبارات عمرانی


مدیرعامل آبفای گیلان همراه خود ردیابی به تخصیص ۶۴ نسبت شهرت عمرانی اظهار داشت: امتحان شده مدیران برای فریب دادن اعتبارات عمرانی باید جهادی باشد.

به گزارش دیرمیرزا، مازیر علیپور همین الان اجتناب کرده اند آزادسازی ۱۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۲۸ میلیارد ریال در سال قبلی اجتناب کرده اند محل دارایی ها دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلمرو ای خبر داد کدام ممکن است ۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۸۲ میلیارد ریال آن تیز کردن شده است. .

وی همراه خود ردیابی به تخصیص ۶۴ نسبت رهن عمرانی در سال قبلی، ابراز امیدواری کرد: این رهن ها به همان اندازه بالا سال پولی ۱۴۰۰ یعنی ۳۱ تیر ۱۴۰۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای ۵۸۸ تعهد آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب به طور درست مورد استفاده از قرار گیرد. تعهد ها.

وی خاطرنشان کرد: اجتناب کرده اند مجموع اعتبارات اشاره کردن شده در سال قبلی عالی هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۱۱ میلیارد ریال به روستاهای گیلا اعطا شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۰ نسبت شهرت به ۱۴ تعهد اختصاص کشف شد.

اشتراک گذاری