انبساط شهرهای کرونا بنفش ملت، تاج زرد گیلیان است.


به گزارش وسط روابط کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اطلاع رسانی} وزارت بهداشت، انواع شهرهای بنفش رنگ اجتناب کرده اند ۲۴ شهر به ۳۶ شهر مرتفع است.

به گزارش دیرمیرزا، بر ایده گفتن وسط روابط کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اطلاع رسانی} وزارت بهداشت، انواع شهرهای بنفش رنگ بر ایده آمار حال اجتناب کرده اند ۲۴ شهر به ۳۶ شهر رسیده است. انواع شهرهای دارای مرحله آب نیز از پنجاه شهر به ۵۸ شهر رسیده است.

رعایت اقدامات بهداشتی در کنار همراه خود ایمن سازی بهتر از را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهترین راه برای مقابله همراه خود بیماری قلبی در هر شرایطی است.

در جاری حاضر ۳۶ شهر بنفش، ۵۹ شهر نارنجی، ۲۹۵ شهر زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۸ شهر آبی هستند.

لیست درست شهرها در جدول زیر دیده شده است.

اشتراک گذاری