انبساط گروه ایران به همان اندازه ۳۰ سال بلند مدت به صفر می‌رسد | هشدار کسب اطلاعات در مورد بسته شدن پنجره جمعیتی ایران!


دکتر شهلا کاظمی‌پور، گروه‌شناس می‌گوید: اگر سیاستی در راستای افزایش میزان باروری در ملت متعهد شدن نشود، هر دو پوشش‌های حالِ اتخاذشده آن‌طور کدام ممکن است باید پاسخ این است ندهد، طی ۲۵ به همان اندازه ۳۰ سال بلند مدت قابل انجام است گروه کشورمان به انبساط صفر برسد.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا به نقل اجتناب کرده اند همشهری اینترنت، تعدادی از سالی است کدام ممکن است محله‌شناسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه‌شناسان ملت، کاهش انبساط گروه ایران را هشدار می‌دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را زنگ خطری می‌دانند کدام ممکن است اگر به همین منوال شکسته نشده یابد، به همان اندازه سال ۱۴۳۰ می‌تواند مخلوط کردن سنی گروه ملت را اصلاح دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت را {به سمت} سالخوردگی هر دو «پیر شدن گروه» ببرد. موضوعی کدام ممکن است بدترین پیامد آن، در اطراف شدن ملت اجتناب کرده اند انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود مالی {خواهد بود}. {در این} شرایط نظام تحت سلطه به‌تدریج مجبور به پذیرش {نیروی کار} اجتناب کرده اند کشورهای تولید دیگری می‌شود کدام ممکن است تبعات خاص شخصی را دارد.

در جاری حاضر به مشاوره مشاوران، نرخ انبساط گروه در ایران حدود هفت‌دهم سهم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش‌سوراخ بینی می‌شود کدام ممکن است ۱۰ به همان اندازه ۱۵ سال بلند مدت، نرخ انبساط گروه صفر سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند آن عقب کشیدن شود. طبق آمار، اکنون نرخ باروری در ملت به حدود ۱.۶ فرزند به ازای هر زن رسیده است. در حالی‌کدام ممکن است این نرخ در سال ۱۳۶۵ برابر ۶.۵ فرزند به ازای هر زن بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه همین ۳ سال پیش (سال ۲۰۱۹/ ۱۳۹۸) نیز نرخ تولد در ایران به ازای هر زن ۲.۱ بود.

سال قبلی بود کدام ممکن است دبیر وسط تحقیق راهبردی گروه در ایران اظهار داشت: در جاری حاضر حدود ۱۰.۵ سهم گروه ایران سالخورده هستند با این حال این رقم به همان اندازه سال ۱۴۳۰ به ۳۲ سهم خواهد رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند آن تولید دیگری ایران، کشوری جوان نخواهد بود. او مشاوره بود: زیرین‌ترین نرخ باروری بلافاصله در تمام جهان غرب آسیا، شمال آفریقا را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان به آن اشاره می شود MENA به تماس گرفتن ایران سند شده است.

مدیرکل محل کار سلامت گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار وزارت بهداشت هم زمستان پارسال گفتن کرد: معمول سنی گروه ایران در ۴۵ سال قبلی حدود ۱۰ سال مرتفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اصطلاح پیرتر شده است. او اظهار داشت: اروپا در کل ۹۰ سال پیرتر ممکن است با این حال ملت ما در مدت ۳۰ سال چنین شرایطی پیدا خواهد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید به این نکته ملاحظه داشته باشیم کدام ممکن است آنها ابتدا بهبود پیدا کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس به شرایط پیر شدن رسیدند، با این حال در ایران این‌گونه نخواهد بود.

همراه خود وجود هشدارهای مداوم پژوهشگران گروه کسب اطلاعات در مورد «کاهش انبساط گروه ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطر بسته شدن پنجره جمعیتی ملت»، سرپرست دبیرخانه شورای سراسری سالمندان تعدادی از روز پیش گفتن کرد: در سال ۱۴۰۰ برای نخستین بار کاهش نرخ انبساط گروه ایران متوقف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امید را خشمگین کرده کدام ممکن است انبساط گروه کشورمان {به سمت} صفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقب کشیدن شدن نرود. موضوعی کدام ممکن است گروه‌شناسان، آن را رد می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌گویند همراه خود آمار منصفانه هر دو ۲ سال نمی‌توان تصمیم گیری کرد کدام ممکن است کاهش انبساط گروه متوقف شده هر دو گروه در جاری {افزایش است}.

سرپرست دبیرخانه شورای سراسری سالمندان، دیروز این را هم اظهار داشت کدام ممکن است «نرخ گروه در کل ۳۵ سال قبلی همواره توسعه کاهشی داشت. به همان اندازه اینکه به عدد هفت‌دهم سهم رسید با این حال سال قبلی این نرخ همراه خود نرخ سال در گذشته شخصی (سال ۱۳۹۹) برابر شد.

نمی‌شود همراه خود آمار یکی ۲ سال کسب اطلاعات در مورد گروه ملت تصمیم گیری کرد

دکتر شهلا کاظمی‌پور، گروه‌شناس را انتخاب کنید و انتخاب کنید عضو هیات آموزشی دانشکده تهران در {پاسخ به} خبری کدام ممکن است سرپرست دبیرخانه شورای سراسری سالمندان گفتن کرد، می‌گوید: به اعتقاد ممکن است، هم آن چیزی کدام ممکن است ۲ سال در گذشته گفتن کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتند سرعت کاهش انبساط گروه در ایران کاملاً کمی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولویت تحمیل کردند، را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم این چیزی کدام ممکن است الان می‌گویند کدام ممکن است سرعت کاهش گروه متوقف شده، هردو غیرکارشناسانه است.

این درک دانشکده شکسته نشده می‌دهد: دلیلش اینجا است کدام ممکن است اجتناب کرده اند دید ما کدام ممکن است در آمار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارقام هستیم، نمی‌شود همراه خود آمار منصفانه سال تصمیم گیری کرد کدام ممکن است وامصیبتا آمار باروری را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط گروه دارد زیرین می‌آید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سال بعد کدام ممکن است آمار تغییری نکرد، بگوییم آمار دارد افزایش پیدا می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوش‌بین باشیم.

این محله‌شناس اظهار می‌تدریجی: می‌شود اظهار داشت شاید {به دلیل} شیوع کرونا، در حال مرگ‌ومیر دیر یا زود بالا سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط گروه کم شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد کدام ممکن است کووید۱۹ مدیریت شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حال مرگ‌ومیر هم زیرین به اینجا رسید، انبساط گروه اجتناب کرده اند آن توسعهِ کاهشی شکاف گرفت. می‌توانیم بر ایده این مورد تصمیم گیری کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بگوییم انبساط گروه بیشتر شده است. با این حال همین هم مقطعی است. موضوع اینجا است کدام ممکن است توسعه انبساط گروه ایران در جاری حاضر سِیری کاهنده دارد.

دکتر کاظمی‌پور تاکید می‌تدریجی: اجتناب کرده اند تذکر ممکن استِ گروه‌شناس، سیر انبساط گروه در ایران کاهشی است با این حال ۹ به آن است عمق کدام ممکن است ۲ سال در گذشته می‌گفتند کدام ممکن است «اجتناب کرده اند انبساط ۱.۲۴ سهم به انبساط هفت‌دهم سهم رسیده‌ایم.» انبساط گروه در ایران سیر کاهنده شخصی را ممکن است داشته باشد با این حال به صورت کاهنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بطیء (کُند).

او شکسته نشده می‌دهد: نکته اینجا است کدام ممکن است اگر سیاستی در راستای افزایش میزان باروری در ملت متعهد شدن نشود، هر دو پوشش‌های حالِ اتخاذشده آن‌طور کدام ممکن است باید پاسخ این است ندهد، طی ۲۵ به همان اندازه ۳۰ سال بلند مدت قابل انجام است گروه کشورمان به انبساط صفر برسد.

پنجره جمعیتی چیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرا اهمیت دارد؟

مشاوران در هشدارهای شخصی در خصوص کاهش انبساط گروه ملت، مدام اجتناب کرده اند پنجره جمعیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطر بسته شدن این پنجره می‌گویند. با این حال پنجره جمعیتی چیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرا اهمیت دارد؟

«پنجره جمعیتی»، یکی اجتناب کرده اند مهم‌ترین سطوح در مونتاژ سنی منصفانه گروه است کدام ممکن است همراه خود ملاحظه به تبعات آن به طور قابل توجهی اجتناب کرده اند تذکر مالی، برخی اجتناب کرده اند اقتصاددانان، آن را «موهبت جمعیتی» می‌خوانند.

بخش گروه گروه ملل متحد، پنجره جمعیتی را شناخته شده به عنوان فاصله‌ای رئوس مطالب می‌تدریجی کدام ممکن است در آن نسبت گروه زیر ۱۵ سال کمتر اجتناب کرده اند ۳۰ سهم کل گروه است با این حال نسبت گروه ۶۵ سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهتر نیز کمتر اجتناب کرده اند ۱۵ سهم است.

اجتناب کرده اند آنجا کدام ممکن است اصلاح در نسبت سالمندان، ناچیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهم آنها باقی مانده است کمتر اجتناب کرده اند ۱۵ سهم کل گروه است، همراه خود کاهش سهم گروه زیر ۱۵ سال، میزان گروه واقع در سن ورزش مالی افزایش قابل‌توجهی می‌یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این انجمن، شرایط فوق العاده مساعدی برای انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود مالی فراهم می‌شود.

گروه‌شناسان، انفجار گروه را فرم موهبت می‌دانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چنانچه این موهبت {به درستی} مدیریت شود، می‌تواند به بهبود ملت کمک تدریجی. وگرنه به مانع بزرگی بر بالا راه بهبود تغییر ممکن است.

عضو هیات آموزشی دانشکده تهران {در این} زمینه می‌گوید: الان بیشترین سهم جمعیتی ایران در گروه سنی ۱۵ به همان اندازه ۶۴ ساله است؛ یعنی باقی مانده است در پنجره جمعیتی قرار داریم. هم انواع اشخاص حقیقی زیر ۱۵ سال‌مان کم است؛ حدود ۲۲ سهم، را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم انواع سالمندان کشورمان زیرین است؛ حدود ۸ سهم گروه سالمند داریم. با این حال اگر این پنجره بسته شود، آن‌وقت تعداد زیادی مشکلات را خواهیم داشت.

کاظمی‌ می‌گوید: این کدام ممکن است می‌گویند آمار باروری رو به {افزایش است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش انبساط گروه در جاری توقف است، استدلال درستی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل انجام است بعد اجتناب کرده اند ۱۵ سال باز همراه خود منصفانه پنجره جمعیتیِ تولید دیگری گذراندن بشویم. در واقع اگر باروری به ابعاد‌ای افزایش پیدا تدریجی کدام ممکن است توانایی داشته باشد گروهِ در سن ورزش را به بالای ۶۷ سهم برساند. {در این} صورت می‌توانیم بگوییم ما شاهد پنجره جمعیتی جدید خواهیم بود. ولی این «اگر» دارد؛ «اگر» باروری آن قدر بیش از حد شود کدام ممکن است به همان اندازه ۳۰ سال بلند مدت، دوسوم گروه ملت ما در سن ورزش باشند.

کاظمی‌پور می‌گوید: اظهارنظر سرپرست دبیرخانه شورای سراسری سالمندان کسب اطلاعات در مورد آمار گروه سال ۱۴۰۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید این کدام ممکن است مشاوره «نرخ گروه سال ۱۴۰۰ همراه خود نرخ سال ۱۳۹۹ برابری می‌تدریجی»، مناسب است. با این حال ساده همراه خود منصفانه سال نمی‌شود کسب اطلاعات در مورد موضوع به این مهمی تصمیم گیری کرد. اگر آمار سال ۱۴۰۰ را همراه خود آمار سال ۱۳۹۹ ارزیابی کنیم، می‌بینیم کدام ممکن است انبساط گروه حتی یک مدت کوتاه کمتر شده است. اینها (شورای سراسری سالمندان) آمده‌اند ۲ سه سال متوالی را همراه خود هم ارزیابی کرده‌اند با این حال شبیه به طور کدام ممکن است گفتم، سال ۱۳۹۹ آمار در حال مرگ‌ومیر ناشی اجتناب کرده اند کووید۱۹ بالا بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاید حتی باروری کم شده بود، با این حال مقطعی بود. ما در محله‌شناسی به این موضوع می‌گوییم «تأثیر تِمپو».

این درک دانشکده اظهار می‌تدریجی: به صورت جداگانه، ۹ آن ظاهر شد بدبینانه‌ای کدام ممکن است قبلا تحت سلطه بود، مناسب بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ این ظاهر شد خوش‌بینانه‌ای کدام ممکن است خبرش را «دبیرخانه شورای سراسری سالمندان» گفتن کرده است. انبساط گروه ایران قابل انجام است به صورت تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بطیء کاهش پیدا تدریجی، اگر پوشش‌های جمعیتی پاسخ این است ندهد. این لُب کلام است.

اگر پنجره جمعیتی بسته شود، چه اتفاقی می‌افتد؟

پنجره جمعیتی اجتناب کرده اند طریق سه زیرساختِ افزایش در دسترس بودن {نیروی کار}، پس‌انداز را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه انسانی کدام ممکن است هرسه روی هم تأثیر مستقیم دارند، بهبود مالی را خرس تأثیر شخصی قرار می‌دهد.

{در این} میان اگر اجتناب کرده اند انواع اشخاص حقیقیِ در سن کار کم شود، آمار سالمندان افزایش می‌یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور منظم محله به سن «پیر شدن گروه» می‌رود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این یعنی در اطراف شدن اجتناب کرده اند انبساط مالی. چراکه سالمندی گروه یعنی کاهش {نیروی کار} را انتخاب کنید و انتخاب کنید درنتیجه کاهش ساخت ناخالص سراسری. هرچقدر انواع گروه سالمند (بالای ۶۴ سال) تا حد زیادی باشد، بار قیمت نگهداری، مراقبت‌های بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت‌های صندوق‌های بیمه نیز تا حد زیادی می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت اجتناب کرده اند مسیر بی نظیر شخصی کدام ممکن است بهبود است، در اطراف می‌ماند.

درک محله‌شناسی دانشکده تهران همراه خود دقیق این کدام ممکن است پنجره جمعیتی در ایران اجتناب کرده اند سال ۱۳۸۵ آغاز شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور منظم هم کم می‌شود، می‌گوید: اگر پنجره جمعیتی ایران بسته بشود، می‌رویم {به سمت} سالخوردگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیر شدن گروه. الان ما ضرر گروه نداریم؛ داریم بلند مدت‌نگری می‌کنیم. وقتی کشوری در پنجره جمعیتی هست، این یعنی در جایگزین طلایی گروه قرار دارد. ما باید اجتناب کرده اند این شانس طلایی کدام ممکن است دوسوم گروه‌مان در سن ورزش هستند، در جهت کاهش میزان بیکاری، کاهش بیکاری پنهان، افزایش بهره‌وری {نیروی کار} را انتخاب کنید و انتخاب کنید … استفاده کنیم. منصفانه بلند مدت‌نگری هم برای اعمال پوشش‌های جمعیتی کنیم به همان اندازه بتوانیم باروری را افزایش دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیر کاهنده انبساط گروه را مقداری به تاخیر بیندازیم. هیچ کشوری در هیچ موضوعی نباید بی‌پوشش باشد. با این حال پوشش‌ها باید بر ایده تحقیق اعمال شود، علل تحمیل مشکلات تعیین شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبق آن راهکار متعهد شدن کنیم.

این گروه‌شناس در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است اگر پنجره جمعیتی بسته شود، یادآور دوران طلاییِ گروه قابل انجام {خواهد بود} هر دو امکان پذیر نیست می‌شود، اظهار داشت: اگر باروری بالا برود، این موضوع (یادآور دوران طلایی گروه) امکان‌پذیر است با این حال این موضوع اندازه می‌کشد. راهکار بیشتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناسب‌تر اینجا است کدام ممکن است پوشش‌های حالِ مسئولان در جهت افزایش آمار باروری باشد به همان اندازه پنجره جمعیتی دیرتر بسته شود.

Share