انتهای نمایندگی هرمی در چاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید چمکاله


سردار عزیزاله ملکی، فرمانده انتظامی استان گیلان اظهار داشت: نمایندگی هرمی سقوط کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰ نفر اجتناب کرده اند اعضای این گروه در شهرستان چاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید چمکله دستگیر شدند.

به گزارش دیارمزار، فرمانده انتظامی شهرستان گیلا اجتناب کرده اند ریزش نمایندگی هرمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیری ۱۰ نفر اجتناب کرده اند اعضای این گروهک در شهرستان لنگودود شهرستان چاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید چمکله خبر داد.

سردار عزیزه ملاکی، رئیس نمایندگی های هرمی کدام ممکن است بیشتر اوقات وعده کسب درآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرفه می داد، اظهار داشت: «پلیس به هیچکس اجازه نمی دهد اجتناب کرده اند جهل استفاده تدریجی. «اشخاص حقیقی برای به کف دست رساندن چیز خوب در مورد مالی بوتلگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوتلگ، رفاه مالی گروه را تضعیف می کنند.

وی با خاص اینکه اطلاعاتی در خصوص ورزش نمایندگی هرمی در لنگرود به دستم رسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلیس به این موضوع معامله با کرده است. اعضای خوب باند ویلا را در محوطه حصارکشی شده ایجاد کردند.

به آموزش داده شده است رئیس پلیس ایالت جیلیان، پلیس با توافق جیب دادگاه وی را به محل مشخص شده اعزام را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰ نفر اجتناب کرده اند اعضای گروه هرمی را دستگیر کرد.

این مقام ارشد انتظامی در ادعا ای اظهار داشت: می بینیم کدام ممکن است پلیس همچنان فریب هشدارهای مداوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش های مجرمانه این نمایندگی ها را می خورد. کودکان با نمایندگی های هرمی اموال شخصی را تخریب می کنند.

اشتراک گذاری