انواع شهرهای همراه خود وضعیت زرشکی شهر به صفر رسید | ۴۱۵ شهر در وضعیت زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبی


براساس رنگ‌بندی جدید وزارت بهداشت، ۳۳ شهر نارنجی، ۳۲۱ شهر زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۴ شهر آبی هستند. علاوه بر این تمام شهرهای گیلان در وضعیت زرد قرار دارند.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا، وسط روابط کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اطلاع رسانی} وزارت بهداشت گفتن کرد: بر ایده فینال {به روز} رسانی ها، انواع شهرهای همراه خود وضعیت زرشکی در ملت اجتناب کرده اند ۲ به صفر شهر رسید. علاوه بر این انواع شهرهای همراه خود وضعیت نارنجی اجتناب کرده اند ۴۸ به ۳۳ شهر کاهش کشف شد.

انواع شهرهای همراه خود وضعیت زرد اجتناب کرده اند ۳۲۳ به ۳۲۱ شهر رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع شهرهای همراه خود وضعیت آبی اجتناب کرده اند ۷۵ به ۹۴ شهر افزایش کشف شد.

🔴زرشکی: ۰ شهر
🟠نارنجی: ۳۳ شهر
🟡زرد: ۳۲۱ شهر
🔵آبی: ۹۴ شهر

گفتنی است تمام شهرهای گیلان در وضعیت زرد قرار دارند.

 

Share