او در جاری سمپاشی ۳۰۰۰۰ هکتار پایین در رودبار برای نبرد با ملخ است.


نشست مشترک توافق نبرد با آفت ملخ مراکشی در رودبار برگزار شد.

به گزارش دیرمیرزا، سروش ابراهیمی سرپرست جهاد کشاورزی رودبار {در این} بازدید اجتناب کرده اند ظریف شدن ورودی های مراکشی در مراتع، حیاط پشتی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید باغات خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰ هزار هکتار اراضی مورد رضایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش سوراخ بینی قرار گرفت. این وسعت {به دلیل} شرایط جوی جدیدترین به ۳۰۰۰۰ هکتار افزایش خواهد کشف شد.

او توصیه شده کرد کدام ممکن است بهتر از راه برای کاهش انواع ازدحام ملخ در مراکش استفاده اجتناب کرده اند تراکتور را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسایل نقلیه های خارج اجتناب کرده اند خیابان برای مدیریت مراتع را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیاط پشتی های شهر است.

رئیس مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی آبشش {در این} بازدید بر حمایت گروه اجتناب کرده اند ایمنی غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد کشاورزی جهان تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تجهیزات های ذیربط خواست با اجاره تجهیزات را انتخاب کنید و انتخاب کنید از کیت برای مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایه کنی این آفت اقدام عاجل کنند.

وی با خاص اینکه هر ساله بخشداری حاوی این مشکل است، اظهار داشت: باید این سیستم مدونی برای مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت این آفات تدوین شود.

طهمور عموپور فرماندار شهرستان رودبار {در این} بازدید بر لزوم بسیج دارایی ها برای نبرد با کانون های ملخ در شهرستان توسط مسئولان شهرستان تاکید کرد.

***

ملخ مراکشی اجتناب کرده اند خانوار آکریدیده است کدام ممکن است با شناسایی آموزشی Dociostarus Moroccanus، orthopttera شناخته تبدیل می شود. در جاری حاضر دیوسکوریدها دارای ۲۰ گونه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۹ زیرگونه است کدام ممکن است D. Marcanus محلی ایران است کدام ممکن است مهمترین آنها اصولاً در مناطق کوهستانی یا تپه های خشک کشف شد تبدیل می شود.

اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است این اشکالات برای اولین بار در سال ۱۸۱۵ در مراکش تعیین شد، به ملخ مراکشی شناخته شده است. این ملخ ها در قله ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ متری (معمولاً کمتر اجتناب کرده اند ۸۰۰ متر) اجتناب کرده اند مرحله اقیانوس اقامت می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید محلی بیابان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین های غیر قابل کشت یا تارسونا هستند. کاهش بارندگی کمتر اجتناب کرده اند ۱۰۰ میلی متر در فصل بهار باعث بروز این آفت مضر تبدیل می شود.

به طور گسترده، ملخ های مراکشی گونه های فوق العاده متنوعی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم غذایی آنها برای ادغام کردن ۴۶ تا ۵۹ گونه طبیعی در هر ۱۷ خانوار است. اشکالات بالغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشکالات عمدتاً اجتناب کرده اند برگ ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساقه های جوان این پوشش گیاهی خورده شدن می کنند. محدوده غذای ملخ ها در مورد آب و هوای محلی منحصر به فرد است. در ایران، میزبان ملخ‌های ملخ مراکشی فوق العاده متنوع است، اجتناب کرده اند جمله گندم، جو، سورگوم، ذرت، لوبیا، پنبه، تنباکو، کرچک، یونجه، شبدر، خربزه، هندوانه، خیار، زیتون، مو را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوته ها میوه.

اشتراک گذاری