اگر عدالت باشد جامعه اصلاح می شود، عاشورا دانشگاه و میدان معرفت بزرگی است


آیت الله رمضانی عاشورا را یک دانشگاه و یک حوزه علمی بزرگ دانست و خاطرنشان کرد: برای ورود به این دانشگاه باید مهارت لازم برای فهم مطالب را داشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، آیت الله رضا رمضانی امروز سه شنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ در جلسه مدیران و کارکنان سازمان منطقه آزاد انصالی که در نمازخانه ساختمان مرکزی این سازمان برگزار شد، خاطرنشان کرد. کرد لزوم ایجاد تحول با مدیریت جدید در منطقه آزاد انصالی گفت: انتظار مقام معظم رهبری در همه عرصه ها اعم از فرهنگی، سیاسی و اجتماعی تحول است.[«آیتاللهرضارمضانی»امروزسهشنبه۱۱مرداد۱۴۰۱،درجمعمدیرانوکارکنانسازمانمنتقیهاآزادنزلیکهدرنمازخانهساختمانمرکزرشدراینسازمانبرقصرشد،بهلزوماایجادتحولدرمنتقیقهآزادانزلیبامدیریتجیداشارهکردو[«آیت‌اللهرضارمضانی»امروزسه‌شنبه۱۱مرداد۱۴۰۱،درجمعمدیرانوکارکنانسازمانمنطقهآزادانزلیکهدرنمازخانهساختمانمرکزیاینسازمانبرگزارشد،بهلزومایجادتحولدرمنطقهآزادانزلیبامدیریتجدیداشارهکردوگفت:مقاممعظمرهبریدرهمهحوزه‌هاازجملهبخشفرهنگی،سیاسیواجتماعیتوقعتحولدارند
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) افزود: عواملی مانند هماهنگی، همدلی و هم افزایی در ایجاد تحول نقش اساسی دارد و باید در این زندگی جمعی به یکدیگر اعتماد کنیم.
وی با بیان اینکه وقتی انسان وارد عرصه کار می شود، باید شرحصدر داشته باشد و خود مدیریتی لازمه مدیریت در نظام اسلامی است.
آیت الله رمضانی با اشاره به اینکه امروز بحث برده داری و برده داری مدرن مطرح است، خاطرنشان کرد: جاهلیت یک نوع برده داری است و امروز با نوع دیگری از برده داری مواجه هستیم.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) امروز با تاکید بر اینکه مدیر بدون نخبگی نمی تواند به درستی مدیریت کند، تاکید کرد: واقعاً گاهی اوقات بی تدبیری ممکن است رخ دهد بنابراین مدیریت همه جانبه محقق نمی شود.
وی با بیان اینکه ادبیات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری برای همه قابل درک است، تصریح کرد: اگر در مجموعه ای هماهنگی وجود داشته باشد، آن مجموعه ارتقا می یابد و ارتقاء آغاز تحول خواهد بود.
آیت الله رمضانی در ادامه عاشورا را یک دانشگاه و یک حوزه علمی بزرگ دانست و خاطرنشان کرد: برای ورود به این دانشگاه باید مهارت لازم برای فهم مطالب را داشت.
نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: دانشگاه عاشورا باید دارای رشته تحصیلی باشد؛ در فضای عاشورا باید نگرش، تفکر و معرفت عاشورایی داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه یکی از درس های اصلی دانشگاه عاشورا درس عدالت خواهی و فساد ستیزی است تصریح کرد: عدالت یکی از پایه های رسیدن به جامعه اسلامی است. عدالت یک اصل است نه وسیله و باید برای آن هزینه کرد.
آیت الله رمضانی با بیان اینکه برای تحقق عدالت، مسئولیت جمعی بر عهده انسان است، تصریح کرد: اگر عدالت حاکم شود جامعه اصلاح می شود.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) به بیانات مرحله دوم انقلاب اسلامی اشاره و تصریح کرد: رهبری در این بیانیه به دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی اشاره می کنند؛ در این بیانیه آمده است: امروزه در علم در برخی رشته ها جزو پنجم تا ده کشور دنیا هستیم.
وی ادامه داد: قدرت سیاسی و نظامی ایران اسلامی در یک سمت میز مذاکره با همه کشورها قرار دارد.
آیت الله رمضانی با اشاره به اینکه امروز نه در منطقه غرب آسیا، بلکه در منطقه بین المللی قدرت داریم، خاطرنشان کرد: ایران اسلامی یکی از محورهایی است که بعد از ۴۳ سال مشکل سوریه را حل کرد.
نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به راهکارهای مطرح شده در بیانیه مرحله دوم، ابراز داشت: سبک زندگی اسلامی نرم افزار تمدن اسلامی است.
وی در ادامه با بیان اینکه گاهی چنان بی عدالتی هایی در جامعه وجود دارد که انسان باید برای آن جان بدهد، خاطرنشان کرد: گاهی معروف جای بدی ها را می گیرد و گاهی معروف جای بدی ها را می گیرد.
آیت الله رمضانی با بیان اینکه اگر فردی بخواهد در گروهی تلاش ساختاری کند، باید هزینه آن را بپردازیم، تصریح کرد: نظام اسلامی به معنای واقعی کلمه دنبال عدالت است و اگر فساد سیستمی وجود دارد باید ریشه کن شود.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) گفت: انقلاب به معنای مبارزه با نظام فساد است و باید برای این موضوع خیلی تلاش کنیم.
وی با اشاره به اینکه حضرت علی (ع) و امام حسین (ع) در راه عدالت و منحرفان به شهادت رسیدند، تاکید کرد: گاهی انحرافات بین قرآن صامت و قرآن ناطق پیش می آید.
آیت الله رمضانی با بیان اینکه بدون شک دیدگاه ماکیاولی مخالف شریعت و عدالت اسلامی است، تصریح کرد: حاکمان اموی و عباسی نگاهی ابزاری به دین داشتند و دین را تسخیر کردند.
نماینده مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی فرصتی طلایی برای ملت ایران بود، تصریح کرد: امام خمینی (ره) ملت ما را عزیز کرد و آن را از رسوایی نجات داد. امام (ره) شناخت دقیق و عمیقی از دین به ما داد.
وی با اشاره به اینکه دین عدالت، امانتداری و عشق به زیبایی است، افزود: اینکه بگوییم جوانان با دین زاویه دارند اشتباه است و ما نتوانستیم دین را به خوبی ارائه کنیم.
آیت الله رمضانی با بیان اینکه در جامعه امروز مردم جان خود را فدای معنویت و عدالت می کنند، تصریح کرد: پاک ترین مردم در راه تحقق عدالت جان خود را فدا کرده اند. حاج قاسم سلیمانی و بسیاری دیگر از شهدای عرصه مقاومت در این راه به عشق به شهادت رسیدند.

به اشتراک بگذارید