ایجاد ۲۹۸۷ فرد مبتلا جدید قلبی در ملت | ۴۹ نفر تولید دیگری جان باختند.


به گزارش روابط نهایی وزارت بهداشت، طی ۲۴ ساعت قبلی ۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۸۷ نفر در ملت دستگیر شدند کدام ممکن است متاسفانه {در این} مدت ۴۹ نفر فوت کردند.

به گزارش دیارمیرزا، دیروز ۱۰ فروردین ۱۴۰۱ ۲۹۸۷ فرد مبتلا جدید CVD در ملت پیدا شد کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع ۴۰۹ نفر در بیمارستان بستری شدند.

در مجموع انواع اشخاص حقیقی دستگیر شده در کووید ۱۹ به ۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۵۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۳۳ نفر رسیده است.

متاسفانه طی ۲۴ ساعت قبلی ۴۹ نفر بر تأثیر بیماری عروق کرونر روده ها جان شخصی را اجتناب کرده اند کف دست دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع جان باختگان به ۱۴۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۵۸ نفر رسید.

خوشبختانه به همان اندازه کنون ۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۶۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۳۵ نفر اجتناب کرده اند مبتلایان افزایش یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو اجتناب کرده اند بیمارستان ها ترخیص شدند.

در مجموع ۱۵۵۱ مدل اجتناب کرده اند ۱۹ فرد مبتلا در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان ها خرس معامله با هستند.

تاکنون ۴۹ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۵۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۰۹ آزمایش CV 19 در ملت {انجام شده} است.

در جاری حاضر ۲۴ شهر همراه خود رنگ بنفش، ۶۸ شهر همراه خود رنگ نارنجی، ۳۰۶ شهر به رنگ زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰ شهر به رنگ آبی هستند.

اشتراک گذاری