بازدید داود اطلاعات جعفری اجتناب کرده اند قابلیت های بندر کاسپین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی های اطلاعات بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاری


رییس کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تجزیه و تحلیل مصلحت نظام در بازدید به قلمرو آزاد انزلی اجتناب کرده اند قابلیت های بندر کاسپین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی های اطلاعات بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاری بازدید کرد.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا، داود اطلاعات جعفری، عضو را انتخاب کنید و انتخاب کنید رییس کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تجزیه و تحلیل مصلحت نظام اجتناب کرده اند توانمندی های بندری-لجستیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید واحدهای تولیدی-تجاری قلمرو آزاد انزلی بازدید به حرکت آورد.

درجریان این دیدار کدام ممکن است مهندس علی اوسط اکبری مقدم، رییس هیأت مدیره را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیرعامل گروه حضور داشت عضو مجمع تجزیه و تحلیل مصلحت نظام، همراه خود ردیابی به توانمندیها را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرساخت های خوشایند قلمرو آزاد انزلی در ارجاع به کشورهای محیط دریای خزر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوراسیا تصریح کرد: باید ضمن آسانسور ظرفیتها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرعت بخشیدن به فرایند پایان دادن ماموریت هایی همچون پیوستن این قلمرو به جاده ریل سراسری، زمینه استفاده حداکثری اجتناب کرده اند جایگزین ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سود های بهبود مراودات تجاری همراه خود کشورهای عضو اتحادیه مالی اوراسیا را فرآهم نمود.

بازدید اجتناب کرده اند بخش های مختلف مجتمع بندری کاسپین، فاز خرید و فروش، سطح پیوستن این بندر به جامعه ریلی ملت، دیدار اجتناب کرده اند سه واحد تولیدی-تجاری-صادراتی سوبار،خزر تأمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسری(فومن شیمی)قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگو همراه خود فعالین مالی مشغول به کار بهمراه آشنایی اجتناب کرده اند توسعه تنظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحولات طی شده ظرف سالهای جدیدترین، اجتناب کرده اند مهمترین بخش های بازدید دکتر داود اطلاعات جعفری رییس کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تجزیه و تحلیل مصلحت نظام اجتناب کرده اند قلمرو آزاد انزلی بود.

اجتناب کرده اند رهنمودها جذاب ملاحظه این این سیستم بازدید، اهدای گل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبریک عضو مجمع تجزیه و تحلیل مصلحت نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیرعامل گروه قلمرو آزاد انزلی به کارمندان واحدهای تولیدی قلمرو به رویداد ۱۱ اردیبشهت ماه روز کارمند بود.

گفتنی است {در این} این سیستم بازدید، معاونین گروه نیز حضور داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش هایی در خصوص اقدامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های {انجام شده}،جایگزین ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی مشکل های پیش روی بهبود بخش ورزش، خریداران قلمرو آزاد انزلی به رییس کمیسیون اقتصاد کلان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عضو مجمع تجزیه و تحلیل مصلحت نظام حاضر شد.

Share