بازنشستگی مددجویان خیریه در سال ۱۴۰۱ توسط منصفانه به همان اندازه ۵ نفر ادعا شد


سید مرتضی حسینی معاون بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهاده های امور خیریه ذکر شد: مددجویان این نمایندگی مستمری شخصی را منصفانه به همان اندازه ۵ افزایش داده اند.

به گزارش دیارمیرزا سید مرتضی جوسینی; معاون بهبود مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها وزیر بهبود در ذکر شد وگو همراه خود تسنیم ذکر شد: هفت میلیون خریدار در قالب ۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰۰ هزار خانواده اجتناب کرده اند این خیریه بهره مند می شوند. اجتناب کرده اند این انواع ۲ میلیون پذیرفته تبدیل می شود. مستمری ماهانه.”

وی همراه خود استناد به راهبرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش خیریه ذکر شد: در تذکر داریم برای فریب دادن مددجویان تا حد زیادی انواع مستمری بگیران را به همان اندازه سال ۱۴۰۱ به همان اندازه سال ۱۴۰۱ افزایش دهیم. .

معاون بهبود مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها وزیر ملت همراه خود ردیابی به افزایش ۲۰ درصدی مستمری مشتریان در سال ۱۴۰۱ افزود: نسبت به آوریل ۲۰ سهم مرتفع است.

جوسینی در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه مستمری مددجویانش در فروردین ماه تیز کردن تبدیل می شود، ذکر شد: همراه خود افزایش حقوق بازنشستگی مشتریان تمایز تحمیل کنید.» در فروردین ماه مستمری فروردین ماه در نظر گرفته آنها واریز تبدیل می شود.

ارقام افزایش حقوق بازنشستگی مشتریان در سال جاری را دلیل می دهد: حقوق بازنشستگی بلعیدن کننده ۱۴۰۱، ۳۵۰،۰۰۰ تن برای هر نفر، ۵۰۰،۰۰۰ تن برای هر نفر، ۷۰۰،۰۰۰ تن برای هر نفر، ۹۰۰،۰۰۰ تن در هر ۹۰۰،۰۰۰ تن. را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ نفر بالای منصفانه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۰ هزار تن کدام ممکن است امسال برای هر نفر ۴۲۰ هزار تن، ۲ نفر ۶۰۰ هزار تن، سه نفر ۸۴۰ هزار تن، منصفانه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ نفر. را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا حد زیادی به همین ترتیب منصفانه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۲۰ هزار تن برآورد شد.

اشتراک گذاری