بازگشایی خیابان ۱۸ روستای آستارا | پاشیدن ۳۰ تن نمک در خیابان های بی نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرعی


به آموزش داده شده است رضایی پور، راهداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر تجهیزات های ذیربط در امتحان شده هستند به همان اندازه راه های ۱۸ روستای این شهرستان را باز کنند به همان اندازه به همان اندازه ساعاتی تولید دیگری راه های کشاورزی بسته باز شود.

به گزارش دیرمیرزا، آیت رضایی پور در بازدید اجتناب کرده اند راه های کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه آهن آستارا – اردبیل در جهان حیران آستارا، خیابان آستارا – اردبیل همراه خود امتحان شده اجزا راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری سایر تجهیزات ها باز است.

مدیرکل بندر آستارا افزود: متنوع اجتناب کرده اند روستاهای بالای وسط شهرستان در سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اینجا رسید همراه خود ضرر هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجزا راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر از دستگاه مربوطه در امتحان شده هستند به همان اندازه راه های کشاورزی بسته شده را طی ساعات بلند مدت بازگشایی کنند. سالن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی آزاد را کاوش کنید.

وی اظهار داشت: در روزهای فعلی راه های ۱۸ روستای شهرستان آستارا در سطوح مختلف بازگشایی شده است.

به آموزش داده شده است رضای پور، طی تعدادی از روز قبل از امروز ۵۰ کیلومتر راه کشاورزی باز را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰ تن نمک پاشی در محورهای بی نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرعی {انجام شده} است.

خوب مقام ارشد دولتی در بندر آستارا اظهار داشت: دیروز در روستاهای برفگیر نان را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرخ دنده غذایی meting out می شد.

اشتراک گذاری