بدیهی ترین تصویر خورشید گزارش شده است


مدارگرد خورشید تصویر جدیدی اجتناب کرده اند خورشید در نیمه راه بین پایین و خورشید تحمیل کرده است.

به گزارش دیر میرزا، ناسا و آژانس فضایی اروپا (ESA) بهتر از عمیق تاج را همراه خود تصویری جدید اجتناب کرده اند خورشید گزارش کرده اند.

تصویر جدید در ۷ مارس روزی کدام ممکن است منظومه شمسی در شکاف ۷۵ میلیون کیلومتری بین پایین و خورشید قرار دارد گرفته شده است.

به آگاه آژانس فضایی اروپا، کاوشگر باید به شما گزینه بدهد ۲۵ تصویر اجتناب کرده اند خورشید بگیرد به همان اندازه به شما گزینه بدهد میزان درست آفتاب خورشید را ساخت تنبل. تصویر می رسد.

آژانس فضایی اروپا ذکر شد کدام ممکن است ۴ ساعت اندازه کشیده {است تا} از دستگاه UUU تمام نیمه‌های دیسک عکس ولتایی را ضبط تنبل. از گزارش هر تصویر ۱۰ دقیقه زمان می برد.

آگهی. در ۹ فوریه ۲۰۲۰، ناسا و آژانس فضایی اروپا عالی مدارگرد عکس ولتایی را پرتاب کردند. هدف اجتناب کرده اند این ماموریت {پاسخ به} برخی سوالات کلیدی آموزشی است. این سؤالات برای ادغام کردن تکامل سیارات و حیات، نحوه کار کردن منظومه شمسی، منشأ جهان و فیزیک اساسی جهان است.

دارایی ها جدید مخلوط آوری داده ها برای ادغام کردن اشاره ذرات قدرت، موجبرهای رادیویی و پلاسما و مغناطیس سنج ها است.

اشتراک گذاری