برپایی دومین نمایشگاه گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی در بندر کیاشهر


دومین نمایشگاه گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی بندر کیاشهر همراه خود هدف فروش میراث زیبایی شناختی گیلاژ، افزایش صنعت گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوم گردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند نقش ها خانگی برگزار تبدیل می شود.

بر ایده دانش دیارمیرزا، دومین نمایشگاه گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی بندرکیاشهر همراه خود هدف فروش میراث زیبایی شناختی گیلاس، فروش صنعت گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوم گردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند نقش ها بومی در شهرداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورای اسلامی شهر بندر کیاشهر برگزار تبدیل می شود. کیاشهر در سرمایه گذاری مفید سازی بندر کیاشهر.

مرتضی عاطفی; شهردار بندر کیاشهر در خصوص این نمایشگاه هدف اجتناب کرده اند برگزاری این نمایشگاه را محافظت سنت گیلان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروش صنعتگران استان گیلان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این محافظت مسکن زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی این میراث برای جوانان عنوان کرد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای عصر های بعدی، کیاشیهر پتانسیل زیادی برای توسل به خریداران همراه خود سنت فوق العاده غنی دارد.

وی علاوه بر این حمایت اجتناب کرده اند تولیدات خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش خانه را برای این مناسبت زیبایی شناختی حیاتی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: نان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاکائو، محصولات بازیافتی، عروسک‌بافی، محصولات غذایی خانه، جواهرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید…

این چادرها اطمینان حاصل شود که ارتقای صنعتگران در جهان گیله شورای اسلامی شهر بنده کیاشهر همراه خود مدیریت شهرداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلنوش نباتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تداوم سبک مسکن عادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی طراحی شده است.

گفتنی است این نمایشگاه اجتناب کرده اند ۱۴۰۰ اسفند ۲۸ سال الی ۱۶ فروردین ۱۴۰۱ صبح را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصر در ۲ نوبت صبح را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصر مورد بازدید علاقمندان اجتناب کرده اند در سرتاسر ملت قرار گرفت.

اشتراک گذاری