برگزای نمایشگاه مشترک، بهبود گردشگری دریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیل صدور کالاهای کشاورزی گیلان


در دیدار رایزن بازرگانی جمهوری آذربایجان همراه خود مهندس اکبری مقدم بر برگزای نمایشگاه مشترک، بهبود گردشگری دریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیل صدور کالاهای کشاورزی گیلان هماهنگی شد.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا، خیام داش دمیروف رایزن سفارت جمهوری آذربایجان در تهران بهمراه دبیر دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوم سفارت این ملت همراه خود مهندس علی اوسط اکبری مقدم، رییس هیأت مدیره را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیرعامل گروه دیدار کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در خصوص سازوکارهای بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیل همکاری‌های ۲ ملت همراه خود محوریت جهان آزاد انزلی به بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادل تذکر پرداختند.

مدیرعامل گروه جهان آزاد انزلی {در این} دیدار همراه خود ردیابی به سابقه تاریخی روابط بنادر انزلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکو، مناسبات تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتراکات متنوع ۲ ملت به طور قابل توجهی افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت گیلان همراه خود افراد جمهوری آذربایجان، اقدام به تبیین توانمندی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین‌های این جهان نمود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصدیق شد: جهان آزاد انزلی همراه خود بهره مندی اجتناب کرده اند ۲ بندر انزلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاسپین، قرار از گرفتن در کریدور شمال جنوب، دارا بودن مزایا را انتخاب کنید و انتخاب کنید معافیت‌های قانونی برای ورزش‌های مالی، ظرف سالهای فعلی همراه خود بستگی به سود ها، زیرساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمندی‌های خریداران شخصی به یکی اجتناب کرده اند کانون‌های بی نظیر مراودات بازرگانی ایران همراه خود کشورهای جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوراسیا تغییر شده است.

وی همراه خود دقیق اینکه به همان اندازه نیمه دوم سال جاری، این جهان به جاده ریل سراسری ملت وصل شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهد متصل شدن کشورهای دریای خزر به خلیج فارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریای عمان خواهیم بود، اجتناب کرده اند آمادگی گروه متبوع شخصی برای ترانزیت کالاهای جمهوری آذربایجان به بازارهای جهان‌ای خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: جهان آزاد انزلی جایگزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سود مناسبی برای تولیدکنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرده فروشان جمهوری آذربایجان جهت بهبود ورزش‌های تجاری شخصی در جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای جهان می‌باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند هر گونه همکاری ۲ جانبه در شهرک‌های اقتصادی حال را انتخاب کنید و انتخاب کنید سومین شهرک اقتصادی در جاری احداث شخصی، استقبال می‌کنیم.

رایزن بازرگانی جمهوری آذربایجان بر وقف قابل توجه ملت متبوع شخصی بر بهبود همکاری‌های مالی همراه خود ایران تصریح کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دبیران دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوم سفارتخانه را اطمینان حاصل شود که تجزیه و تحلیل میدانی، سازوکار عملیاتی توسعه همکاری‌های ۲ جانبه بر بستر قابلیت‌های جهان آزاد انزلی عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: جایگزین‌های همکاری خوبی در زمینه جهان آزاد باکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید انزلی دیده شده می‌باشد، موضوعی کدام ممکن است در اتباط همراه خود بنادر ۲ جهان در بخش ترانزیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تغییر کالا، قابل تعمیم می‌باشد.

وی اشتراک مزیت در بخش دریای خزر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترانزیت در سراسر جهان را پایان دادن کننده سود همسایگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علقه‌های تاریخی مشترک عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: آمادگی شخصی را برای برگزاری تورهای مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی نظیر خریداران ۲ جهان باکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید انزلی جهت آشنایی همراه خود زمینه‌های همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه‌گذاری مشترک گفتن نموده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امر را در اصل کار شخصی قرار می‌دهیم.

گفتنی است {در این} نشست کدام ممکن است معاون بندری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش خزر بهمراه سرپرست روابط کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور بین الملل گروه حضور داشتند طرفین در خصوص برگزاری نمایشگاه مشترک، بهبود گردشگری دریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیل صدور کالاهای کشاورزی گیلان اجتناب کرده اند طریق جمهوری آذربایجان به ملت روسیه هماهنگی نمودند.

بازدید اجتناب کرده اند قابلیت‌های مجتمع بندری کاسپین را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرساخت‌های گردشگری جهان نوک بخش این این سیستم بود.

Share