بیش اجتناب کرده اند ۳۰۰ کیلومتر جامعه بنزین در گیلان انجام شده است


همراه خود این سیستم ریزی های به حرکت آمده نمایندگی بنزین گیلان در سال ۱۴۰۰موفق به اجرای ۳۰۴ کیلومتر عملیات جامعه گذاری در استان شده است.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا،  عیسی جمال نیکویی مدیرعامل نمایندگی بنزین استان گیلان همراه خود گفتن این خبر گفت: همراه خود باور {این مهم}، مجموع اندازه ردیابی ها بنزین در استان به ۲۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۵۵ کیلومتر مرتفع است.

جمال نیکویی درخصوص جامعه گذاری در روستاها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناطق دوردست استان دقیق کرد: ۸۴ نسبت اجتناب کرده اند مجموع عملیات جامعه گذاری بنزین در سال ۱۴۰۰ متعلق به مناطق کشاورزی گیلان است کدام ممکن است آرم اجتناب کرده اند ملاحظه ویژه نمایندگی بنزین به موضوع محرومیت زدایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخورداری همه گیلانیان اجتناب کرده اند نعمت بنزین خالص دارد.

وی همراه خود ردیابی به افزایش روزافزون اندازه ردیابی ها خورده شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید جامعه بنزین در استان بر بازرسی مستمر توانایی بنزین تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: علاوه بر این نمایندگی بنزین، همه بلعیدن کنندگان بنزین خالص به طور قابل توجهی مشترکین جدید باید همراه خود رعایت رهنمودها امنیت بنزین به افزایش ضریب امنیت توانایی بنزین کمک کنند.

مدیرعامل نمایندگی بنزین استان گیلان علاوه بر این اجتناب کرده اند نصب ۱۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۷۸ انشعاب بنزین در سال قبلی خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفت: این میزان نسبت به سال پیش اجتناب کرده اند آن ۶ نسبت انبساط داشته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود باور {این مهم} مجموع انشعابات بنزین در گیلان به بیش اجتناب کرده اند ۶۲۱ هزار عدد مرتفع است.

مدیرعامل نمایندگی بنزین استان گیلان در خاتمه همراه خود ردیابی به نامگذاری سال ۱۴۰۱ به تماس گرفتن سال ساخت، اطلاعات بنیان، اشتغال آفرین ذکر شد: این نمایندگی در راستای باور منویات مقام معظم مدیریت همراه خود این سیستم ریزی صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکسته نشده الگو گازرسانی به مناطق مختلف استان، امتحان شده می تنبل به همان اندازه زمینه افزایش کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارهای بومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تبع آن مهاجرت معکوس اجتناب کرده اند شهرها به روستاها را فراهم نماید.

Share