بیمارستان های روده ها گیلان در ۴ دیروز ۲۹ سهم افزایش داشته است.


سخنگوی علوم پزشکی گیلیان: انواع بستری های بیمارستانی در گیلیان نسبت به هفته قبلی ۲۹ سهم افزایش داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۲ فرد مبتلا جدید بدست آمده کرده ایم.

به گزارش خبرنگار دیرمیرزا ایسنا، فردین محرابی شب قبلی اجتناب کرده اند بستری شدن ۵۲ فرد مبتلا تحت تأثیر بیماری عروق کرونر روده ها در امکانات درمانی استان جیلین خبر داد.

وی اظهار داشت: متأسفانه ۵۰ نفر اجتناب کرده اند این مبتلایان در بخش مراقبت های ویژه بستری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰ نفر وخیم بودند.

سخنگوی علوم پزشکی گیلان در گیلان اظهار داشت: دیروز ۱۴۸ فرد مبتلا، ۱۴۲ فرد مبتلا عالی دیروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳۹ فرد مبتلا ۲ دیروز داشتیم کدام ممکن است توسعه رو به رشدی دارد. “

به مشاوره متخصصان یکی اجتناب کرده اند توضیحات بی نظیر افزایش احتمال دارد بستری شدن در بیمارستان ها در روزهای منتهی به سال جدید است.

وی خاطرنشان کرد: هر سه نوبت واکسن باید در روزهای بلند مدت پایان دادن شود. دوز دوم سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارو ۴۵ سهم سوم است.

اشتراک گذاری