بی احتیاطی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطاکاری‌ها در سند بودجه ۱۴۰۱ در گذشته تاریخی بودجه‌ریزی ایران بی‌سابقه است/ دارید کاری می‌کنید کدام ممکن است مردمان بگویند صد رحمت به مقامات زودتر!


 

 

مومنی همراه خود دقیق اینکه ما باید ببینیم برای تدوین سند بودجه چقدر دانایی به کار گرفته شده است، گفتیم: در تدوین این سند حتی بدیهیات اولین عقلی لحاظ نمی شود. یکی اجتناب کرده اند گرفتاری های غول پیکر ساختار توانایی در ایران اینجا است کدام ممکن است مرتبا حرف های خوشایند می زند با این حال به فراهم می کند باور آن حرف های خوشایند پایبندی ممکن اجباری ندارد.

اگر ما بخواهیم دانایی محوری را توسعه دهیم، باید توسعه تخصیص دارایی ها شفاف باشد. لازمه این اتفاق اینجا است کدام ممکن است بستری برای جلب مشارکت مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانایان وانگیزه های همدلی فراهم شود با این حال در حرکت آنچه اتفاق میفتد کاملاً برعکس این اقتضائات است.اگر محله ای به meting out توانایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثروت بی اعتنا باشد، توسعه نه گفتن را طی می تنبل. اگر بودجه ما در مسیر درست حرکت کنید ضد ساخت باشد یعنی فاجعه کمیابی بدتر کردن می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن مناسبات ضد تولیدی کدام ممکن است فاجعه کمیابی را بدتر کردن می تنبل نیروی محرکه شکنندگی تبدیل می شود. تخصص ی اتحاد شوروی آرم می دهد کدام ممکن است اگر شما اتفاق می افتد به مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولیدکننده های خودت پایین کنی، مقوا ورودی نمی رود.

وی افزود: هیچ پیش نیازی برای نجات ایران به مقیاس ی پیش خواستن شفاف سازی در ماجرای بودجه تصمیم گیری کننده نیست زیر طی ۴ دهه قبلی تمام کارهای غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساس دار را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود کیفیتی کدام ممکن است در زمینه ساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارهای ممکن برون سر خورد اجتناب کرده اند فاجعه رشد نیافتگی تخلیه پیدا کرده می گوید به همان اندازه روزی کدام ممکن است رفتارهای پولی مقامات به هنجار، عالمانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید علم محور نشود امکان نجات ایران {وجود ندارد}. خواه یا نه حکومتگران ما می دانند متفکران غول پیکر گذشته تاریخی اندیشه بشر می گویند قلمرو دقیق مرزهای سرزمینی به صورت دقیق همراه خود شاخص مالیات ستانی تصمیم گیری تبدیل می شود یعنی قلمرو سرزمین ما به همان اندازه آنجاهایی است کدام ممکن است حکومت در موقعیت به مالیات ستانی باشد. نظام بودجه ریزی سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسناد لایحه بودجه عریان ترین الگوی فهم اتصال مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات است. اگر دولتی {در این} سند اجتناب کرده اند منصفانه طرف مرتبا اجتناب کرده اند تعهدات حاکمیتی شانه تمیز می تنبل یعنی نسبت به آموزش، سلامت، مصرف شده، مسکن، زیرساخت های عمرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … وظیفه گریزی می تنبل با این حال اجتناب کرده اند طرف تولید دیگری فشارهای مالیات ستانی را بر گرده مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولیدکنندگان استوار می تنبل، اتفاق خوبی در بلند مدت برایش رخ نمی دهد.

عضو هیات آموزشی دانشکده علامه در یکپارچه اظهار داشت: اگر مقامات همراه خود مردمان صادق نباشد، مردمان هم همراه خود مقامات صادق نخواهند بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موضوع بلند مدت ملت را همراه خود شکنندگی مواجه می تنبل. {غم انگیز} است کدام ممکن است رسانه های ما رمزگشایی نکرده اند کدام ممکن است چرا علی رغم ۴ دهه مطالبه اصلاح بنیادین نظام بودجه ریزی، آن اندیشه های اصلاحگر دقیق به محیط رانده می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تماس گرفتن اصلاح، شوک درمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فساد اصولاً در اصل کار قرار خواهد گرفت.

نان رانت خورها را انتخاب کنید و انتخاب کنید واردات چی ها در اینجا است ملت بی وفاداری باشد

هیچ عنصری در بی وفاداری سازی به مقیاس دستکاری قیمت های کلیدی عملکرد آفرینی نمی شود

گویی نظام انتخاب گیری های اساسی ملت به تصرف کردن گروه های غیرمولد درآمده چون نان رانت خورها را انتخاب کنید و انتخاب کنید واردات چی ها در اینجا است ملت بی وفاداری باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ عنصری در بی وفاداری سازی به مقیاس دستکاری قیمت های کلیدی عملکرد آفرینی نمی شود. بی احتیاطی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطاکاری ها در سند بودجه ۱۴۰۱ در گذشته تاریخی بودجه ریزی ایران بی سابقه است. این میزان اهتمام به دستکاری قیمت های کلیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی نرخ پول خارجی بی سابقه است. مقامات های زودتر هم کارهای ناشایستی {در این} زمینه کرده اند با این حال ایرادی به آنها گرفته می شد این بود کدام ممکن است چرا ممکن است فراقانونی حرکت کرده اید؟ با این حال اکنون در سند بودجه ۱۴۰۱ این بی وفاداری سازی نهادینه شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده به عنوان منصفانه الزام قانونی مطرح شده است.

مقامات دانستن درباره وضعیت پولی شخصی روراست باشد

مومنی افزود: اولین گام در شفافیت اینجا است کدام ممکن است مقامات دانستن درباره وضعیت پولی شخصی رو راست باشد. بند پ ماده ۱ قوانین تعمیر سبدها ساخت می گوید مقامات همزمان همراه خود حاضر لایحه بودجه هرسال، جدول بدهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالبات قطعی به علاوه کل تعهدات پولی مقامات را حاضر تنبل با این حال مقامات {در این} زمینه رو راست نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس هم اجتناب کرده اند مقامات مطالبه ای نمی شود گویی هم مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم مجلس در شفاف حرکت نکردن هماهنگ هستند.

وی خاطرنشان کرد: به خاطر نقطه ضعف استاندارد قوانین گذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت اجازه داده شده علم، قوانین را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم در سند بودجه نادیده گرفته شود. طی سی ساله قبلی بین ۲۰ به همان اندازه ۴۷ سهم بودجه ی ملت اجتناب کرده اند کانال ردیف های متفرقه تخصیص پیدا می تنبل. عملکرد این ردیف ها اینجا است کدام ممکن است قائم به شخص خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید صلاحدیدهای خصوصی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوانین را تابع صلاحدید شخصی تنبل.

نسبت مانده تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات در ایران به حول را انتخاب کنید و انتخاب کنید حوش ۴ برابر معمول معمول جهانی رسیده است

مومنی رکن تولید دیگری شفافیت را محبوبیت واقعیت های حال مالی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: گویی مقامات ترس دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به داستان ها {در این} زمینه بی اعتنایی می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش های مناسب پرشمار می گوید این روش بانکی ممکن است اجتناب کرده اند سطح عطف بدتر کردن تحریم ها در تکنیک تخصیص اعتبارات دائما به تحریم کنندگان پاس گل می دهد یعنی بیشترین فشار را برای تولیدکننده ها قائل شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشترین گشاده دستی را به غیر مولد ها اختصاص داده است. در گزارشی کدام ممکن است در سال ۱۳۹۹ یکی اجتناب کرده اند زیرمجموعه های ریاست جمهوری آشکار کرده است می گوید ممکن است هرچه زودتر فاجعه نظام مالی ملت را شدید بگیرید. آن سیستم بانکی کدام ممکن است بهترین مشوق سوداگری است به واسطه عمق فشاری کدام ممکن است به مردمان معرفی شده است شخصی دچار شکنندگی شده است. اینکه ممکن است دانستن درباره این ضرر حرف نزنید، مشکلی رفع نمی شود. مجلس {در این} دوساله کدام ممکن است جایگزین این را داشت کدام ممکن است اجازه تخلیه کلی گزارش دیوان محاسبات دانستن درباره نمایندگی های دولتی را بدهد، استنکاف ورزیده است.

وی افزود: نسبت مانده تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات در ایران به حول را انتخاب کنید و انتخاب کنید حوش ۴ برابر معمول معمول جهانی رسیده است. این یعنی منصفانه شکنندگی غیرعادی رخ داده است. خیلی جلب توجه است کدام ممکن است این گزارش در زیرمجموعه ریاست جمهوری آشکار شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصریح کرده است کدام ممکن است این آمار بر ایده داده های مناسب است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنا بر داده هایی کدام ممکن است شخصی ما در اختیار داریم، میزان فوق العاده بیشتری به بازو می آید. در یکپارچه  این گزارش آمده است کدام ممکن است کمیت مطالبات غیرجاری رسما ادعا شده ۱٫۸ برابر کل سرمایه نظام بانکی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برآوردها آرم می دهد این نسبت در حرکت بیش اجتناب کرده اند ۳ برابر است. حالا ممکن است ببینید کدام ممکن است قوانین خرید و فروش می گوید اگر این نسبت به ۵۰ سهم رسید باید وضعیت a فوق العاده اعمال شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اتصال همراه خود انحلال موسسه مالی ها انتخاب گیری شود. رویه ای کدام ممکن است مجلس {در این} اتصال متعهد شدن کرده اینجا است کدام ممکن است صورت مشکل را پاک تنبل.

پوشش های تورم زا صد رشد ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضد عدالت است

دارید کاری میکنید کدام ممکن است مردمان بگویند صد رحمت به مقامات زودتر!

مومنی در یکپارچه دقیق کرد: پوشش های تورم زا صد رشد ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضد عدالت است. وقتی نرخ اساس محاسباتی پول خارجی را اجتناب کرده اند ۱۱۵۰۰ به ۲۳ هزار تومان، نرخ پول خارجی برای واردات کالاهای اساسی را حدود ۶ برابر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساس محاسباتی حقوق گمرکی را ۵ برابر افزایش می دهید اجتناب کرده اند انبساط لجام گسیخته قیمت موارد متحیر می شوید؟

وقتی مردمان به صورت روزمره مشکلات را حساس می کنند فریاد کشیدن بر اوج مقامات در گذشته چه دستاوردی می تواند داشته باشد؟ شخصی ممکن است دارید کاری میکنید کدام ممکن است مردمان بگویند صد رحمت به مقامات زودتر!

در چنین شرایطی شرط اخلاق اینجا است کدام ممکن است اگر می شناسید تورم کمر مردمان را دانش می تنبل، خطاهای سوراخ بینی کدام ممکن است اجتناب کرده اند این دریچه در سند بودجه موجود است را اصلاح کنید. پنهان کاری در اداره نمایندگی های دولتی کمر اقتصاد را دانش می تنبل. اجتناب کرده اند دریچه دانایی گزارش دیوان در سال ۹۸ را با اشاره به این نمایندگی ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید. آن سند می گوید کدام ممکن است در تدوین قوانین بودجه سال ۱۳۹۷ زیان جمع آوری شده این نمایندگی ها را کمتر اجتناب کرده اند ۲٫۵ هزار میلیارد تومان {بوده است} با این حال چیزی کدام ممکن است رخ داده ۴۵ هزار میلیارد تومان {بوده است}. معلوم است وقتی ممکن است هم باندی های شخصی را به اسم کارشناس در استفاده تجهیزات های مالی ملت تنظیم می کنید، اجتناب کرده اند این کوزه چه چیزی پوست می آید.

شبیه به گزارش می گوید پیشبینی شده بود نمایندگی ها در سال ۱۳۹۷ سه هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۰ میلیارد تومان زیان داشته باشند با این حال در حرکت ۵۳ هزار میلیارد تومان در حرکت زیان سند شده است. انواع کل نمایندگی های زیان ده در سال ۱۳۹۷ ده مورد اجتناب کرده اند کل {بوده است} با این حال در سال ۱۳۹۹ به ۱۰۴ مورد افزایش پیدا کرده است. {چه کسی} اجتناب کرده اند اینکه ممکن است به تجزیه و تحلیل بودجه نمایندگی های دولتی بها نمی دهید درآمد می برد؟ همراه خود این راه پیش بینی دارید اوضاع افزایش پیدا تنبل؟

مومنی در بخش عکس اجتناب کرده اند سخنان شخصی به موضوع عدم تجزیه و تحلیل وضعیت نمایندگی نفت تیز کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: {چه کسی} {در این} مملکت موجود است کدام ممکن است نداند وزن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضریب اهمیت نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب گیری هایی کدام ممکن است در حیطه امور نفت گرفته تبدیل می شود به همان اندازه چه میزان برای ملت آینده ساز است؟ مشکل ایمنی سراسری، تمامیت ارضی، رفاه ساکنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید … تابع طرز قاعده گذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت بر انجام نمایندگی نفت است. این طرز قاعده گذاری در بخش بودجه هیچ نسبتی همراه خود قوانین، علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت را کشف نشده اولویت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکنندگی های غیرقابل جبران مکان ها.

مومنی در نهایت سخنان شخصی اظهار داشت: مقامات باید گزارش دهد کدام ممکن است سند بودجه چقدر برای باور نیازها اقتصاد کلان قابلیت دارد؟ یعنی بگوید چقدر ما را {به سمت} انبساط، اشتغال، رفاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید … می برد.

با این حال ۹ مقامات گزارش می دهد ۹ مجلس مطالبه میکند. نتیجه این تبدیل می شود کدام ممکن است ما دچار اجتناب کرده اند ریخت افتادگی شده ایم کدام ممکن است هیچ عامل اجتناب کرده اند سند بودجه کارشناسی نیست. اگر ملاک های اریابی معمول شود ما همراه خود دولتی مواجه نمی شویم کدام ممکن است فشارهای مالیاتی را روی دوش مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت کنندگان می گذارد. در چارچوب تعیین مقدار درجه رشد مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس باید بگویند توجه انداز اتصال مردمان همراه خود حکومت در تأثیر اجرای این بودجه چیست؟ در تعیین مقدار های رانتی تجهیزات ها ساده همدیگر را متهم می تنبل. لذا باید بدانیم علم محوری تفریحی جمعی را به حداقل یک تفریحی برد برد تغییر می تنبل.