تاثیر نیمکره جنوبی تاثیر گلیمیت گیلا کاهش دما اجتناب کرده اند شنبه


محمد عدالت صلح مدیرکل هواشناسی گیلان ذکر شد: نیمکره جنوبی کره پایین همراه خود یخچال های خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید بادهای گرمسیری به طور قابل توجهی در مناطق کوهستانی آلوده است.

به گزارش دیرمیرزا، مدیرکل هواشناسی گیلان ذکر شد: همراه خود ورود هوای جنوبی به گیلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزش بادهای خوب و دنج، دمای هوای گیلان به طور قابل توجهی در مناطق کوهستانی هم اکنون ۱۰ به همان اندازه ۱۵ سطح سانتیگراد است. .

محمد عدالت صلح همراه خود ردیابی به ریزگردهای معلق در هوا ذکر شد: سامانه هوای حلقه دار فردا استان را توقف می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باران آغاز تبدیل می شود.

رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی از حداکثر، وزش باد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بارش برف پیش سوراخ بینی تبدیل می شود در فصل بهار کدام ممکن است بارندگی های بهاری در گیلان تحریک کردن تبدیل می شود، رخ دهد.

وی ذکر شد: قله دریای خزر در حال حاضر بین ۲۰ به همان اندازه ۶۰ سانتی متر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردا بین ۱۰ به همان اندازه ۷۰ سانتی متر است.

اشتراک گذاری