تامین انرژی الکتریکی چاه های آب کشاورزی بر عهده نمایندگی تخصیص انرژی الکتریکی گیلان است


محمدتقی مهدیزاده مدیرعامل نمایندگی تخصیص انرژی الکتریکی گیلان ضمن حضوردر مونتاژ کارگروه قرارگاه جهادی مدیریت دارایی ها آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی شهرستان لنگرود، اجتناب کرده اند آمادگی این نمایندگی برای گذر سودآور اجتناب کرده اند فصل خوب و دنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی در استان خبر داد.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا، این مونتاژ به میزبانی فرمان لنگرود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حضور محمدرضا جلالی، فرماندار، پرویز محمدنژاد مشاور افراد لنگرود در مجلس شورای اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعی اجتناب کرده اند مسئولین ذی ربط این شهرستان برگزار شد.

{در این} نشست محمدتقی مهدیزاده مدیرعامل تخصیص انرژی الکتریکی گیلان تاکید کرد: تامین انرژی الکتریکی چاه های آب کشاورزی بر عهده نمایندگی تخصیص انرژی الکتریکی گیلان است با این حال این موضوع در گرو همکاری کشاورزان احترام را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر مدارک می خواست را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری آنها در ساعات بالا خوردن انرژی الکتریکی می باشد.

مهدیزاده اظهار داشت: همراه خود ملاحظه اهمیت تامین آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقعیت مهم کشاورزی در اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید معیشت استان، در چارچوب اصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستورالعمل های فعلی، این نمایندگی کنار هم قرار دادن همکاری در حاضر شرکت ها جذاب به نامزدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشترکین می باشد.

رئیس هیئت مدیره نمایندگی تخصیص نیروی انرژی الکتریکی استان گیلان همراه خود ردیابی به اهمیت مدیریت خوردن انرژی الکتریکی در زمان بالا خوردن افزود:  تمامی همت را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقف این نمایندگی جلب مشارکت مشترکین در تعرفه های مختلف بالاخص مشترکین کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصادی می باشد به همان اندازه بتوانیم اجتناب کرده اند پیک از گرما بویژه در بازه ۱۵ خرداد لغایت ۱۵ شهریور همراه خود موفقیت رفتن کنیم.

در شکسته نشده پرویز محمد نژاد مشاور افراد شهرستان لنگرود در مجلس شورای اسلامی تصدیق شد: همراه خود تمهیدات اندیشیده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار با هم خوشایند خانه ملت همراه خود وزارت انرژی وصنایع، برای اداره کردن بار بالا خوردن {در تابستان} امسال را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود پشتوانه این سیستم‌های تدوین شده در نمایندگی تخصیص نیروی انرژی الکتریکی استان گیلان،امید است ناترازی‌های ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوردن جبران شود.

عضو کمیسیون قدرت مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همراه خود وجود همه مشکلات، گام‌های بلندی برای افزایش قابلیت ساخت در ملت برداشته شده است کدام ممکن است همراه خود وجود مسیر سخت، توجه انداز روشنی را همراه خود همکاری نمایندگی تخصیص نیروی انرژی الکتریکی گیلان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت مشترکین این استان همراه خود اصلاح الگوی خوردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت خوردن قدرت در پیک سال جاری می توان متصور بود.

محمدنژاد اظهار داشت: ‌علاوه بر این ملاحظه به رشد ساخت،میبایست نسبت به افزایش رشد زیرساخت‌های جامعه هم ملاحظه ویژه ای داشت کدام ممکن است {این مهم} همراه خود همت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده سایر نمایندگان شهرستان های استان در مجلس شورای اسلامی می‌تواند پتانسیل خوبی را در بلند مدت برای صنعت انرژی الکتریکی استان بالاخص نمایندگی تخصیص نیروی انرژی الکتریکی گیلان تحمیل نماید.

علاوه بر این {در این} مونتاژ اجتناب کرده اند سوی فرماندار لنگرود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولین شهرستان بر آسانسور وقف را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز درجهت محافظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین دارایی ها آبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر سبدها ساخت به طور قابل توجهی تولیدات کشاورزی تاکید شد.

Share