تجمع اعتراضی دامداران مقابل وزارت کشاورزی را تماشا کنید


صبح امروز جمعی از دامداران استان های مختلف مقابل وزارت جهاد کشاورزی تجمع کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا درخواست آنها از دولت حمایت و تضمین خرید دام، خرید دام بر اساس قیمت آن، آزادسازی صادرات دام و رعایت ضوابط سامانه جامع دامپروری است. این دامداران تهدید کردند که در صورت عدم توجه به خواسته هایشان، این بار با احشام خواهند آمد.

به اشتراک بگذارید