تجهیز اضطراری چاه فلمن تالش


وحید خرّمی، مدیرعامل نمایندگی آب قلمرو‌ای گیلان اظهار داشت: همراه خود هدف تهیه کنید بخشی اجتناب کرده اند آب شرب شهر تالش را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به اصل استاندار گیلان، چاه فلمن شهر تالش بصورت اضطراری تجهیز گردید.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا، وحید خرّمی در بازدید اجتناب کرده اند برقراری انشعاب اضطراری در سه سطح اجتناب کرده اند جامعه تخصیص آب شرب شهر تالش، اظهار داشت: برابر اصل استاندار گیلان در بازدید اجتناب کرده اند تعهد در گذشته تاریخی ۲۲ فروردین ماه سال ۱۴۰۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا نمایندگی آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید دادستان شهرستان تالش، این تعهد در اسرع وقت به اتمام رسید.

مدیرعامل نمایندگی آب قلمرو‌ای گیلان ضمن تشکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحسین اجتناب کرده اند پیمانکار تعهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرمان، شهرداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی انتظامی در خصوص اجازه حفاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر مشکلات ترافیکی، گفتن داشت: همراه خود ملاحظه به برقراری انشعاب در سه سطح اجتناب کرده اند جامعه جاده سوئیچ آب شرب در شهر تالش، هم اکنون این تعهد به اتمام رسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید طی روزهای آتی جهت بهره‌برداری به نمایندگی آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب عرضه می‌گردد.

Share