تحریک کردن صادرات ۵۴ درصدی به همان اندازه قلمرو آزاد اطلاعات بنیان ۵۹ انزلی.


رئیس هیئت مدیره را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیرعامل قلمرو آزاد انزلی ذکر شد: ۲۶۴۰ میلیارد تن سرمایه فریب دادن کرده ایم کدام ممکن است نسبت به مدت درست مثل ۱۷ نسبت افزایش داشته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ ۵۲ میلیون سرمایه گذار خارجی. دلار بلعیده شد.

به گزارش دیرمیرزا اولین مونتاژ هیأت امنای گروه قلمرو آزاد ۱۴۰۱ انزلی همراه خود حضور رئیس، سرپرست مسئله را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای اجرایی هیئت مدیره را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران مسئله گروه برگزار شد. اطلاعیه ۱۴۰۰ کار کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های امسال.

مدیرعامل قلمرو آزاد انزلی {در این} دیدار اجتناب کرده اند اقدامات {انجام شده} توسط اعضای سرویس بازدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمندان آن در میزبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزبانی نوروزی تقدیر کرد. گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسکان هزاران و هزاران مسافر در مرحله تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری همراه خود ملاحظه به اینکه قلمرو آزاد انزلی مکان تعطیلات بازدید آنهاست، کاری {طاقت فرسا} است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عصر.

امیرالمومنین علی (رضی الله عنه) همراه خود ردیابی به قوانین حکومت موگادیشو می فرماید: اشخاص حقیقی جاهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاهل ایمان را توقف کرده اند، علما، محله را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های مختلف تباه شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملکردشان ضعیف شده است. .

وی همراه خود ردیابی به کار کردن مالی ۱۴۰۰ گروه قلمرو آزاد انزلی، ذکر شد: سال قبلی ۲۰ میلیون دلار اجتناب کرده اند طریق شاخص‌های مختلف اجتناب کرده اند جمله صادرات درآمد حاصل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حواله‌های این قاره همراه خود انبساط ۲۴۳ میلیون دلاری در مدت درست مثل ۱۶ نسبت انبساط داشت.

به آگاه رئیس هیئت مدیره را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیرعامل گروه قلمرو آزاد انزلی، ۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۴۰ میلیارد تن سرمایه فریب دادن کرده ایم کدام ممکن است ۱۷ نسبت انبساط داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۲ میلیون سرمایه گذار خارجی فریب دادن کرده ایم. دلار بلعیده شد.

وی همراه خود دقیق اینکه خوشبختانه در سال ۱۴۰۱ یکی اجتناب کرده اند مهمترین ماموریت های گروه وی کانون اصلی بر واحدهای فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری بود، ذکر شد: به همان اندازه سال ۱۴۰۱ حرکت واحدهای اطلاعات بنیان، الگو فناورانه بخش های تولیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاری، سازندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازندگان اشخاص حقیقی اطلاعات بنیان افزایش یافتند.

وی هدف بی نظیر این نمایندگی را پیوستن جاده ریلی به مجتمع بندری کاسپین، ایفای عملکرد سرزنده در اتحادیه مالی اوراسیا، فریب دادن خریداران جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثابت همراه خود آسانسور های حال دانست. اطمینان حاصل شود که تداوم الگو رو به انبساط در قلمرو، تمامی ادارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران گروه شناخته شده به عنوان سرپرست کارآفرینی برای اجرای چالش های زیربنایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد ای قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا ورزش خواهند کرد.

در طولانی مدت جشن ارباب رجوع، رئیس هیئت مدیره را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیرعامل نمایندگی قلمرو آزاد انزلی در قلمرو، پایان دادن چالش های عمرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی نیمه تمام شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی شد محورهای جدید برای فریب دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش سرمایه گذار را سبک تذکر قرار دادند. جایگزین های همانند سایر ماموریت ها، معاونت عمرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی وزیر ملت برای تسریع در اجرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایان دادن چالش های عمرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی برای هر چالش خوب نفر را شناخته شده به عنوان سرپرست چالش منصوب کرده است.

اشتراک گذاری