تخصیص ۱۱۳ میلیارد تومان شهرت اجتناب کرده اند محل بازدید رئیس جمهور برای ماموریت‌های آب جهان‌ای


رئیس گروه مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم‌ریزی گیلان علاوه بر این همراه خود ردیابی به لزوم تسریع عملیات اجرایی سدهای توسط دست احداث استان باتوجه‌به تخصیص‌های صورت‌گرفته به این ماموریت‌ها اجتناب کرده اند محل اعتبارات بازدید ریاست احترام جمهور، خاطرنشان کرد: به‌عنوان‌مثال اجتناب کرده اند این محل مبلغ ۲۰ میلیارد تومان به سد مخزنی دیورش را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغ ۱۰ میلیارد تومان برای افزایش سیستم سوئیچ سد شهر بیجار تخصیص پیدا کرده است.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا،دوره ها تجزیه و تحلیل وضعیت اعتبارات ماموریت‌های بازدید ریاست احترام جمهور به گیلان در محل کار رئیس گروه مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم‌ریزی استان برگزار شد.

{در این} دوره ها کدام ممکن است همراه خود حضور شراره کاوسی رئیس گروه، غلامرضا رحیمی سرپرست معاونت توافق این سیستم‌وبودجه گروه، رضا ثقتی مدیرکل سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی گیلان، مدیرکل راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاون نمایندگی آب جهان‌ای استان برگزار شد در خصوص وضعیت تخصیص اعتبارات ماموریت‌های بازدید رئیس احترام جمهور به استان بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادل تذکر شد.

شراره کاوسی رئیس گروه مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم‌ریزی گیلان همراه خود خاص اینکه اجتناب کرده اند محل اعتبارات بازدید ریاست احترام جمهور به گیلان، ۴۵ میلیارد تومان شهرت برای ۴ ماموریت اداره کل سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی استان مصوب شده است، اظهار داشت: برای مجتمع زیبایی شناختی لاهیجان اجتناب کرده اند این محل ۲۰ میلیارد تومان شهرت فکر شده کدام ممکن است علی‌رغم اینکه بازدید هیئت احترام مقامات در ماه‌های انتهایی سال صورت، به همان اندازه کنون مبلغ ۳ میلیارد تومان به‌صورت نقدی برای این ماموریت تخصیص پیدا کرده است.

وی هدف اجتناب کرده اند برگزاری این دوره ها را مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایش نحوه قیمت کرد اعتبارات بازدید ریاست احترام جمهوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت گروه بر ایده این سیستم خاص شده تجهیزات‌های اجرایی برای افزایش ماموریت‌ها ادعا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: پیش بینی ما اینجا است همراه خود تخصیص نقدی صورت‌گرفته، اقدامات موردنیاز برای افزایش فضای خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی‌رسانی مجتمع زیبایی شناختی لاهیجان، انجام شود.

رئیس گروه مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم‌ریزی گیلان علاوه بر این همراه خود ردیابی به لزوم تسریع عملیات اجرایی سدهای توسط دست احداث استان باتوجه‌به تخصیص‌های صورت‌گرفته به این ماموریت‌ها اجتناب کرده اند محل اعتبارات بازدید ریاست احترام جمهور، خاطرنشان کرد: به‌عنوان‌مثال اجتناب کرده اند این محل مبلغ ۲۰ میلیارد تومان به سد مخزنی دیورش را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغ ۱۰ میلیارد تومان برای افزایش سیستم سوئیچ سد شهر بیجار تخصیص پیدا کرده است.

وی همراه خود خاص اینکه برای سایر ماموریت‌های آبرسانی در شهرستان‌های مختلف گیلان اجتناب کرده اند این محل اعتبارت نقدی خوبی تخصیص پیدا کرده است، افزود: مخلوط اعتبارات تخصیص‌یافته برای ماموریت‌های نمایندگی آب جهان‌ای گیلان {در سراسر} استان ۱۱۳ میلیارد تومان است.

رئیس گروه مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم‌ریزی گیلان علاوه بر این به اعتبارات تخصیص‌یافته به ماموریت‌هایی کدام ممکن است اداره کل راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی استان مجری ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفت: اجتناب کرده اند این ردیف اعتباری مبلغ ۲۶۰ میلیارد تومان برای ماموریت‌های مختلف به راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی اختصاص پیدا کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش بینی می‌رود همراه خود تخصیص اعتبارات صورت‌گرفته برای ماموریت‌هایی نظیر مجتمع زیبایی شناختی رضوانشهر، استخر فرهنگیان رشت، پل سفیدرود، پل ناسالم آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید… شاهد جهش پیشرفت فیزیکی ماموریت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهره‌برداری متعدد اجتناب کرده اند آن‌ها در ماه‌های بلند مدت باشیم.

کاوسی در نهایت خاطرنشان کرد: تجهیزات‌های اجرایی کدام ممکن است اقدام به جایگزین موافقت‌نامه اعتبارات بازدید ریاست احترام جمهور همراه خود گروه می‌کنند باید رئوس مطالب عملیاتی کدام ممکن است حدس و گمان به همراه خود این شهرت صورت بگیرد را گزارش داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای این کار اختصاص داده شده شوند.

گفتنی است این دوره ها همراه خود حضور مدیرکل سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی گیلان، مدیرکل راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاون نمایندگی آب جهان‌ای گیلان برگزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید در خصوص تعهدات تجهیزات‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئوس مطالب عملیات موافقت‌نامه‌ها، بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادل تذکر شد.

Share