تخلیه ۲ کلینیک پزشکی غیرمجاز در امکانات درمانی غیرمجاز زیر ذره بین زندانیان حکومتی گیلان


مدیرکل زندان های استان گیلان اظهار داشت: ۲ درمانگاه غیرمجاز در رشید تعطیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمامی از کیت آنها توسط اشخاص حقیقی غیر مسلح بسته شده است.

به گزارش دیارمیرزا، مدیرکل زندان های دولتی گیلیان اظهار داشت: ۲ درمانگاه غیرمجاز در رشید پلمپ شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمامی از کیت توسط مراجع ناتوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مجوز قانونی بسته شده است.

در ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ مرتضی امینی همراه خود گشت مشترک موافقت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ واحد پزشکی غیرمجاز در دانشکده علوم پزشکی، شهربانی امکان، آژانس صمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتاق اصناف همراه خود حضور قاضی گیلان پلمب شد. شعب را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرستان زندان کلی.

وی اظهار داشت: در بازرسی ها خاص شد کدام ممکن است اشخاص حقیقی نالایق را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای مجوز {در این} موسسات اقدام به انجام ورزش های پزشکی می کردند کدام ممکن است سلامت ساکنان را به خطر می انداخت.

وی به ساکنان پیشنهاد کرد ساده در امکانات مجاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلی به ارائه دهندگان درمانی می خواست ورود داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحت هیچ شرایطی همراه خود موسسات غیر اصلی تصمیم نگیرند.

امینی در طولانی مدت اظهار داشت: ساکنان در صورت تبصره هرگونه تخلف در زمینه پزشکی مراتب را به گروه زندانهای ۱۳۵ گیلیان اطلاع دهند به همان اندازه متخلفان به سزای اعمالشان برسند.

اشتراک گذاری