تردد در بزرگراه های شمال ۸۰ نسبت افزایش کشف شد | کمتر از ساعات تصادف رانندگی را گفتن کنید


به مشاوره جانشین رئیس پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی پلیس راهور، معمول افزایش در تمامی بزرگراه ها است.

به گزارش دیارمزار، سردار سید تئور حسینی در دومین روز اجتناب کرده اند اجرای قالب پلیس نوروزی در ذکر شد وگو همراه خود ایسنا به تحلیل وضعیت ترافیکی بزرگراه های ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت ترافیکی بزرگراه های ملت اجتناب کرده اند ۲۵ اسفندماه به همان اندازه کنون صنوبر. به همان اندازه ساعت ۸ صبح جمعه نسبت به مدت خیلی شبیه سال قبلی ۲۵ نسبت افزایش آرم می دهد.

وی ذکر شد: این افزایش برای تمامی بزرگراه ها متداول{بوده است}. به این انجمن در شبیه به زمان بازدید کنندگان آزادراه تهران-کوم ۸۷ نسبت افزایش کشف شد. در بزرگراه آزاد اصفهان این افزایش ۶۴ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بزرگراه های منتهی به مناطق شمالی ۸۰ نسبت {بوده است}.

جانشین رئیس پلیس راهور ملت ذکر شد: عدم ملاحظه به ورودی همراه خود ۴۵ نسبت شایع ترین دلیل برای حوادث رانندگی {بوده است}. اجتناب کرده اند آن نقطه به بعد، عدم در بالای همه چیز اتومبیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرعت غیرمجاز به همین ترتیب ۱۳ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶ نسبت اجتناب کرده اند اجزا بی نظیر تصادفات رانندگی هستند.

جوسینی علاوه بر این همراه خود ردیابی به بالا بودن آمار تصادفات رانندگی خاطرنشان کرد: ۲۷ نسبت تصادفات بین ساعات ۱۶ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰ ۰۰ ۰۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۳ نسبت اجتناب کرده اند تصادفات نیز بین ساعات ۱۲ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ رخ داده است.

طرفدار رانندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران همراه خود ملاحظه به آغاز بارندگی های از حداکثر در بزرگراه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرتبط بودن این سفرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدودیت قابلیت بزرگراه ها، بازدید کنندگان با کیفیت حرفه ای طرفدار در برخی اجتناب کرده اند بزرگراه های ملت تحمیل شد. {در این} صورت رانندگی در بزرگراه خواستن به استقامت بیشتری دارد. در این چیزها رعایت حقوق سایر رانندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عابرین پیاده اجتناب کرده اند الزامات بازدید است.

به مشاوره جانشین رئیس پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی ملت، ۳۴ نسبت تصادفات رانندگی در ملت در بزرگراه ها است، با این حال ۷۳ نسبت جراحات در بزرگراه ها است کدام ممکن است آرم می دهد رانندگان باید به اصول ملاحظه بیشتری داشته باشند. بگذار بزرگراه ها در بزرگراه باشند. علاوه بر این بیش اجتناب کرده اند ۸۵ نسبت تصادفات درمورد به خطای انسانی است کدام ممکن است اصولاً آن درمورد برای عجله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرعت است.

اشتراک گذاری