تصمیم گیری قوانین استفاده در شرکت ها نهایی ۱۴۰۱


به آگاه عباس گدرزی، عضو کمیسیون رفاه اجتماعی، این ساختار در کمیسیون ۱۴۰۰ نفره تامین اجتماعی تصویب شد.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیرمیرزا، تصویب ساختار ساماندهی نظام تعهد نهایی یکی اجتناب کرده اند موضوعات مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهبردی در گفتگو همراه خود خبرگزاری صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما است. مشکلات در اداره را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار ملت.

گودرزی افزود: برای ساماندهی شرایط فعلی ابتدا باید نیروهای فعلی تخصیص داده شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس فرآیند آزمون استفاده اجتناب کرده اند انرژی نهادینه شود.

یکی اجتناب کرده اند اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: ساختار استفاده کارگران مقامات در کمیسیون اجتماعی تصویب شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال ۱۴۰۱ در اصل کار مردمان بحرین قرار خواهد گرفت. نمایندگان مردمان بورجورده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آشتورت در مجلس تاکید کردند: این می تواند یک مصلحت نهایی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهمیت آن بر همگان روشن است.

گودرزی علاوه بر این به موضوع بیمه کارمندان ساختمانی شناخته شده به عنوان یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند مصوبات مهم کمیسیون اجتماعی ۱۴۰۰ مجلس ردیابی کرد.

برآورد تبدیل می شود کدام ممکن است ۱۲۰۰۰ میلیارد تن رهن در بخش جاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمه کارمندان ساختمانی ضعیف داشته باشد کدام ممکن است توسط اعضا تیز کردن تبدیل می شود.

اشتراک گذاری