تعرفه آنلاین خانگی ۶۰ سهم افزایش کشف شد.


صادق عباس ابهیسیت وجاجیوا، معاون وزیر ارتباطات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری داده ها، افزایش ۶۰ درصدی تعرفه آنلاین را تشریح کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: در قوانین بودجه ۱۴۰۰ مجلس اصلاح قیمتی {وجود ندارد} از تورم مجاز نیست.

به گزارش دیارمیرزا معاون وزیر ارتباطات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری داده ها همراه خود افزایش ۶۰ درصدی تعرفه آنلاین خانگی مواجه شده است.

سعدی عباس شکوخ در این سیستم رادیویی تعرفه آنلاین خانگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلفن در کنار «ایران امروس» ذکر شد: در قوانین بودجه ۱۴۰۰ هیچ مجلسی اجازه اصلاح قیمت را نداشت از اجازه افزایش قیمت را نداشت.

وی خاطرنشان کرد: تعرفه آنلاین خانه در سال ۱۴۰۱ ۶۰ سهم مرتفع است کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند اپراتورها حدود ۵۰ سهم تعرفه را افزایش داده اند.

وی ذکر شد: اپراتورها {برای تغییر} تعرفه به گروه ترتیب مقررات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباطات رادیویی مراجعه خواهند کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالقوه است قیمت پیشنهادی مطابق قوانین باشد. در هر مورد دیگر میزبانی خواهد بود.

اشتراک گذاری