تعطیلی محل دفن زباله سراوان به همان اندازه بالا سال ۱۴۰۱ | بهسازی بسته شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید درختکاری در ابتدای ۱۴۰۲


روابط کلی استانداری گیلان در اطلاعیه ای، فینال اقدامات {انجام شده} دانستن درباره دفن گاه زباله سراوان رشت را به اطلاع ایده ها کلی رساند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {تأکید کرد}: مونتاژ زباله سوز ۶۰۰ تنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهسازی محل دفن زباله در اصل کار قرار گرفته است.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا، روابط کلی استانداری گیلان در اطلاعیه ای، فینال اقدامات {انجام شده} دانستن درباره دفن گاه زباله سراوان رشت را به اطلاع ایده ها کلی رساند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {تأکید کرد}: مونتاژ زباله سوز ۶۰۰ تنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهسازی محل دفن زباله در اصل کار قرار گرفته است.

{در این} اطلاعیه آمده است: موضوع مدیریت دفن گاه زباله سراوان کدام ممکن است چالشی بیش اجتناب کرده اند سه دهه ای {در این} قلمرو است، بعد اجتناب کرده اند بازدید میدانی وزیر ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید  اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود ساکنان قلمرو برای رفع آن، در اصل کار قابل توجه استانداری گیلان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهای ذی ربط قرار گرفته است.

این اطلاعیه بازگشت به شده است: در سفری کدام ممکن است ریاست احترام جمهوری به استان گیلان داشتند هم، مصوبات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتباراتی اندیشه در مورد شد کدام ممکن است اجتناب کرده اند جمله آنها تصویب ۱۲۰۰ میلیارد تومان برای اداره کردن پسماند در استان گیلان بود کدام ممکن است ۱۰۰ میلیارد تومان آن در اردیبهشت ماه به تجهیزات مجری همراه خود نظارت استانداری گیلان اختصاص کشف شد.

روابط کلی استانداری گیلان شکسته نشده می دهد: در همین راستا همراه خود حضور معاونان سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمرانی استاندار، فرماندار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سطوح {اطلاع رسانی} اجتناب کرده اند اقدامات مصوب جلو {برای حفظ} سلامت ساکنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسته شدن محل دفن زباله سراوان انجام گرفت.

{در این} اطلاعیه تاکید شده است: همراه خود این جاری همراه خود آغاز فصل از گرما را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاخیر در سم پاشی، شن ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهسازی محل دفن زباله کدام ممکن است سلامت تن هزار نفر اجتناب کرده اند ساکنان را به خطر می انداخت، همراه خود مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم تجهیزات های اجرایی، انتظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرمان رشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراهی خوشایند مردمان قلمرو به بازگشایی مسیر سراوان اقدام شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حضور نمایندگان وزیر ملت، سطوح اجرای فازهای سوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارم کود آلی شهرداری رشت تحریک کردن شد.

در اطلاعیه روابط کلی استانداری گیلان تصریح شده است: اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری برای رفع راهبردی این مشکل، این سیستم مونتاژ تاسیسات تولیدی‌های کود آلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زباله سوز ۶۰۰ تنی، مونتاژ تصفیه خانه شیرابه‌های حاصل اجتناب کرده اند زباله‌های سراوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت محل دفن زباله در اصل کار قرار گرفته است.

این اطلاعیه می افزاید: علاوه بر این پایان دادن ساختمان اولیه زباله سوز، ورود از دستگاه زباله سوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویب شهرت بهسازی سراوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایان دادن سوله ۶ هزار متری کود آلی، ورود تجهیزات جاده سه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴ کود آلی، تعیین محل های جدید، صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم زیان برای دفن زباله را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت کاهش خروجی زباله اجتناب کرده اند کودآلی، شهرداری رشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر شهرداری‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش عمرانی استانداری گیلان همراه خود نظارت نمایندگان وزیر ملت در گیلان در جاری انجام است.

در اطلاعیه روابط کلی استانداری گیلان آمده است: علاوه بر این آن، همراه خود ملاحظه به اینکه روزانه حدود هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ تن زباله رشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۷ شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دهستان گیلان وارد موقعیت یابی سراوان می‌شود، تاسیسات تولیدی کمپوست واقع در قلمرو لاکان رشت روزانه قابلیت تغییر حدود ۲۵۰ تن زباله به کود آلی را دارد کدام ممکن است مقرر شد در ۲ شیفت کاری، {هر روز} ۵۰۰ تن زباله را به کود آلی تغییر ‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکانی برای دفن ۲۵۰ تن بقیه کود آلی این تاسیسات تولیدی کدام ممکن است انصافاً بی بو، خشک، با بیرون شیرابه را انتخاب کنید و انتخاب کنید انصافاً همراه خود اطراف زیست سفارشی است، اندیشه در مورد شود.

این اطلاعیه خاطرنشان می تدریجی: براساس این سیستم ریزی صورت گرفته، قرار {است تا} بالا سال ۱۴۰۱ محل دفن زباله سراوان تعطیل شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظرف تعدادی از ماه سطوح بهسازی بسته شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید درختکاری آن در ابتدای سال بلند مدت به خودت را پیدا کن برسد.

روابط کلی استانداری گیلان دانستن درباره برخورد همراه خود بانیان وضع فعلی نیز ادعا کرده است: مراجع قضایی پیگیری های مورد نیاز را انجام داده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} اتصال پرونده ای برای مدیران پیشین را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخلف {تشکیل شده است} بر این ایده، تاکنون برای ۳ سرپرست پیشین شهرداری تصمیم قطعی قضایی صادر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سوابق داده ها در مرحله اجرای تصمیم قرار دارد.

Share