تعیین ۱۰۱۵ فرد مبتلا جدید قلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۳ فوتی تولید دیگری.


به آگاه وزارت بهداشت، در حمله روز قبل از امروز ۲۳ تن کشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۹ تن تولید دیگری زخمی شدند.

به گزارش دیرمیرزا، اجتناب کرده اند روز قبل از امروز ۲۶ فروردین ۱۴۰۱ به همان اندازه کنون ۱۰۱۵ فرد مبتلا جدید CVD در ملت تعیین شده کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع ۱۹۵ نفر در بیمارستان بستری شدند.

در مجموع ۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۴ نفر در کووید ۱۹ در ملت دستگیر شدند.

در ۲۴ ساعت قبلی ۲۳ نفر بر تأثیر وبا جان شخصی را اجتناب کرده اند انگشت دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۹ نفر تولید دیگری جان شخصی را اجتناب کرده اند انگشت دادند. جمعا ۱۴۰۸۰۰.

تاکنون ۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۴۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۲۰ نفر اجتناب کرده اند مبتلایان، افزایش یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو اجتناب کرده اند بیمارستان ها ترخیص شدند.

در مجموع ۱۴۲۰ فرد مبتلا CVD در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحمل معامله با هستند.

تاکنون ۵۰ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۷۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۲۰ راس در ملت مورد آزمایش قرار گرفته است.

در جاری حاضر ۵۵ شهر همراه خود رنگ صورتی، ۸۴ شهر همراه خود رنگ نارنجی، ۲۷۴ شهر به رنگ زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۵ شهر به رنگ آبی هستند.

اشتراک گذاری