تنها راه نشان دادن بوچا تشکیل کمیته تجزیه و تحلیل است.


حسن بهشتیور، تحلیلگر ارشد روسی می گوید: «واقعیت انکارناپذیر اینجا است کدام ممکن است در هر جنگی، طیف وسیعی اجتناب کرده اند کار روانی طرف های حاوی حاوی است. آنها در فاجعه اوکراین اجتناب کرده اند یکدیگر حمایت می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید با اشاره به اوکراین نیز شاهد همین موضوع هستیم. اجتناب کرده اند ۲۴ فوریه یعنی حدود ۴۶ روز پس اجتناب کرده اند حمله روسیه به اوکراین، شاهد تخلیه اطلاعات مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تحلیل های جهت دار رسانه های غربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این رسانه های روسی علیه یکدیگر بوده ایم. به این انجمن هر ۲ طرف همراه خود تخلیه چنین اخباری می خواهند به همان اندازه جایی کدام ممکن است می توانند مسیر نبرد را اصلاح دهند. گزارش از محسوس موارد یادآور شهر بوچا هر دو اوکراین هر دو سایر کشورهای حاوی در نبرد برای رسانه ها واقعاً سخت است. چرا کدام ممکن است همه رسانه ها باید سعی کنند اطلاعات از محسوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به روز} را چاپ شده کنند، با این حال در توسعه نبرد، این کار فوق العاده دردسرساز است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید بر استفاده شده بودن آن فوق العاده سخت است.

بر این ایده، کوهی اجتناب کرده اند واقعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل های نادرست با اشاره به شهر بوچا موجود است کدام ممکن است آموزش داده شده است تبدیل می شود نظامی روسیه در آن غیرنظامیان بی ضرر را کشته است. در نظر گرفته شده می کنم تنها راهی کدام ممکن است می توانم آن را تدریجی کنم تحمیل مخالفت است. کمیته تجزیه و تحلیل بی طرفانه این کمیته باید به گونه ای کار تنبل کدام ممکن است غرب، روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین ادراک داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای به بازو حمل اسناد صحیح امتحان شده کنند. به همین دلیل نمی توان تحلیل دقیقی اجتناب کرده اند اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها حاضر کرد بجز شواهد کشتار روس ها در بوچا تایید شود. در هر صورت اسناد فعلی با اشاره به مسکو تحمیل شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبق مبانی در سراسر جهان، روس ها موظف به دفاع کردن اجتناب کرده اند غیرنظامیان در بوچا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر شهرهای اوکراین هستند، با این حال این آموزش داده شده است نشده است.

به دلیل ما شاهد افتادگی روسیه اجتناب کرده اند شورای حقوق بشر گروه ملل بودیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این یکی اجتناب کرده اند پیامدهای آن چیزی است کدام ممکن است آموزش داده شده است تبدیل می شود». اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، متنوع اجتناب کرده اند کشورهای جهان منطق مسکو برای حمله به اوکراین را قبول ندارند. از روس ها معتقدند کدام ممکن است می توانند اوکراین را در انواع سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیپلماتیک تولید دیگری تعقیب کنند. نکته مهم تولید دیگری اینجا است کدام ممکن است روس ها باید آخر این نبرد را متوقف کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نظر گرفته شده می کنم کرملین نیز در ایده ها نهایی روسیه مورد انتقاد قرار گرفته است. بر این ایده، هر زمانی کدام ممکن است نبرد بالا می یابد، به نفع همه طرف ها، به طور قابل توجهی روسیه است. از در شرایط کنونی تا حد زیادی تحریم ها علیه این ملت اعمال تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل دستیابی است همراه خود بالا یافتن نبرد به همان اندازه حدودی ارزش های نیروی دریایی کاهش یابد.

در همین جاری، گروه ملل معتقد است کدام ممکن است روسیه در تعدادی از روز قبل از این پس اجتناب کرده اند حمله روسیه به ایستگاه راه آهن در ولدمیر زلنسکی، به ایستگاه راه آهن حمله کرده است. “ادراک نکردنی است کدام ممکن است مقامات اوکراین به افراد ایستگاه راه آهن در مسکو حمله می تنبل. متنوع معتقدند کدام ممکن است این بخشی اجتناب کرده اند شبیه به نبرد روانی است کدام ممکن است قبلاً به آن است ردیابی کردم، به منظور که برخی رسانه های غربی گزارش دادند کدام ممکن است پوتین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه می خواهند نبرد را به همان اندازه ماه مه بالا دهند. ۹ (زمانی کدام ممکن است اتحاد جماهیر شوروی آلمان نازی را شکست داد).

او در نهایت می‌گوید: «به صورت جداگانه این تحلیل انصافاًً خطا است، بجز داده ها پنهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید موثقی وجود داشته باشد کدام ممکن است ما نمی‌دانیم. همراه خود ملاحظه به وضعیت حال را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها نیروی دریایی، بعید است کدام ممکن است نبرد به سادگی بالا یابد در حالی کدام ممکن است اوکراینی ها در موجود در می جنگند. انواع عالی فرمانده جدید در کرملین برای نبرد اوکراین عالی پیروزی برای روس ها است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید شناخته شده به عنوان عالی اصلاح سازمانی {به دلیل} شکست فرماندهان زودتر تلقی شود. بریتانیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا می خواهند نبرد در اوکراین به نفع شخصی شکسته نشده یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیامی به روسیه بدهد، با این حال من می خواهم معتقدم وقتی این نبرد قطع شود، همه طرف ها درآمد خواهند برد.